Zakład Ciepłowniczy "Brzeszcze"
w Brzeszczach


Kotłownia została wybudowana wraz z Kopalnią Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach w pierwszych latach XX wieku. Od tego czasu dokonano wielu modernizacji, zarówno w ramach kopalni jak i w zakładzie ciepłowniczym. Historycznie ciepłownia wyposażona była w 5 kotłów: 2 kotły parowe Natorp, kocioł OR - 32, dwa kotły wodne WR-25. W roku 2000 w ramach inwestycji proekologicznych oraz oszczędnościowych zabudowano kocioł gazowy o mocy 5 MWt produkcji SEFAKO, typ KD-5, wykorzystujący jako paliwo metan pochodzący z odgazowania w KWK "Brzeszcze". Aktualnie pracują dwa kotły wodne WR-25 i kocioł KD-5. Łączna moc zainstalowana zakładu to obecnie 63,0 MW.
Z głównego węzła ciepłowniczego wyprowadzone jest 8 podstawowych sieci ciepłowniczych, poprzez które realizowane są dostawy ciepła w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych.

nasze cieplownie1

Zakład Ciepłowniczy "Czeczott" w Woli


Zakład, podobnie jak Kopalnia Węgla Kamiennego "Czeczott" (obecnie KWK "Piast Ruch II") jest stosunkowo młodym zakładem, wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku. Kotłownia jest wyposażona w 3 kotły wodne, WR-5, WR-10, WR-25 o łącznej mocy zainstalowanej 46,5 MW.
Z ciepłowni wyprowadzona jest 4 - przewodowa sieć ciepłownicza, z której zasilane są wszystkie obiekty kopalniane i pozakopalniane. Oddzielna sieć 2 - przewodowa zasila wymiennikownie na Osiedlu Wola II. Budynki przemysłowe ogrzewane są bezpośrednio parametrem wysokim, natomiast budynki administracyjno-socjalne i mieszkalne poprzez lokalne stacje wymienników ciepła. W układzie pracy całorocznej realizowane są dostawy wody technologicznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb łaźni górniczych, stołówki, ośrodka zdrowia, szkoły, internatu oraz budynków mieszkalnych.

nasze cieplownie2

Zakład Ciepłowniczy „Piast” w Bieruniu


Kotłownia powstała na terenie KWK „Piast”. Obecnie wykorzystywane są: kocioł WRm-30, 2 kotły WR-10 oraz jeden kocioł WR-5. Z kotłowni wyprowadzone są 4 sieci ciepłownicze, za pomocą których dostarczane jest ciepło do obiektów kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych w Bieruniu.
Majątek wydzierżawiony był w latach 1997-2009 firmie Ekoterm. Z dniem 1 maja 2009 r. Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. przejęła bezpośredni zarząd nad majątkiem w Bieruniu, rozpoczynając tym samym wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła dla dotychczasowych odbiorców usług firmy "Ekoterm" Sp. z o.o.. Kierownikiem Zakładu jest Aleksander Derewońko.

nasze cieplownie2

Zakład Ciepłowniczy "Janina" w Libiążu


Zakład został wybudowany przy Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w latach 70-tych XX wieku. Wyposażony jest w kotły parowe : OR-10 i Babcock oraz kocioł wodny WR-10 o łącznej mocy zainstalowanej 30,7 MW.
Wyprowadzone z ciepłowni 7 sieci zasilają wodą gorącą obiekty wewnątrz kopalniane oraz przykopalniane osiedla mieszkaniowe. Sieć parowa zasila budynek łaźni, stołówki i warsztaty elektryczne. Woda grzewcza z kotłowni poprzez sieci ciepłownicze zasila bezpośrednio obiekty przemysłowe.

Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit" w Lędzinach


Kotłownia podobnie jak Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", na której terenie jest wybudowana to stosunkowo młody zakład i pochodzi z lat 60 XX wieku.Kotłownia wyposażona jest w kotły wodne : 2 x WR-10 i 2 x WR-25 ( jeden z nich przeniesiony do tzw. "zimnej rezerwy" ) o łącznej mocy zainstalowanej 52,2 MWt.
Z zakładu wyprowadzone jest 9 ciągów ciepłowniczych do wydzielonych grup odbiorców. Kotłownia dostarcza energię cieplną do wszystkich obiektów przemysłowych kopalnianych i czterech osiedli mieszkaniowych.