Podstawowym zakresem działalności Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej  sp. z o. o. w Brzeszczach jest produkcja, dystrybucja i przesyłanie ciepła.
Firma zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich procesów w celu jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów z równoczesnym ograniczeniem wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

Główny cel środowiskowy:

  • Ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko, w szczególności  powodowanych przez emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzane odpady.

Wszystkie działania skierowane są w stronę zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego w następujących obszarach:

  • emisja do powietrza,
  • odprowadzanie ścieków,
  • gospodarka odpadami,
  • wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych.

Produkcja oraz dostawa energii cieplnej do odbiorców przy jednoczesnej realizacji celów ekologicznych realizowana jest między innymi przez:
·         prawidłową eksploatację urządzeń wytwórczych oraz instalacji oczyszczania spalin,
·         racjonalną gospodarkę paliwami i surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii cieplnej,
·         monitoring procesów technologicznych, jakości paliw, emisji itp.,
·         przeprowadzanie remontów i okresowych przeglądów stanu urządzeń,
·         prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami środowiskowymi.
W zakresie eksploatacji instalacji spalania Spółka działa na podstawie decyzji administracyjnych dla poszczególnych Zakładów Ciepłowniczych:

  1. pozwolenie zintegrowane: ZC „Brzeszcze”, ZC „Czeczott”, ZC „Piast”, ZC „Ziemowit”,
  2. pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery: ZC „Janina”,
  3. pozwolenie na wytwarzanie odpadów: ZC „Janina”,
  4. pozwolenie wodnoprawne: ZC „Brzeszcze”, ZC „Czeczott”, ZC „Piast”, ZC „Ziemowit”,
  5. zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2: wszystkie Zakłady Ciepłownicze Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o.