Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: NOWY TERMIN DO 12.04.2018r.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.04.2018r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2.Pytania i udzielone odpowiedzi

3.Pytania i udzielone odpowiedzi z dnia 05.04.2018r.

4. Informacja o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty