Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.05.2018 r. do godziny 11:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.05.2018r. do godziny 11:00.

1.SIWZ

2. Zał. nr 2 do SIWZ

3. Informacja o unieważnieniu postępowania