Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 11.05.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 27.04.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 11.05.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informację, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zał. nr.1 do SOPZ PW_Modernizacja sieci DN250 z opomiarowaniem w ZC Czeczott

Zał.nr. 2 do SOPZ OGOLNE_WYMAGANIA_TECHNICZNE_AKPiA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA