13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

W dniach 11-14 stycznia 2017 roku w Kluszkowcach odbyły się XVIII  Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim. Po raz pierwszy w zawodach tej rangi wystartowali nasi reprezentanci. Grupę WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowali Bogdan Tybel, Aleksander Derewońko i Dariusz Maciejewski – wszyscy z WE NSE. W gronie blisko 140 zawodników reprezentujących 20 firm energetycznych i z jej otoczenia w klasyfikacji drużynowej zajęli miejsce od 17 do 19.  Zatem narciarskie pierwsze koty za płoty, naszym zawodnikom zaś serdecznie gratulujemy. Wygrała reprezentacja Tauronu Wytwarzanie SA przed PGNIG Termiką SA i Tauronem Dystrybucją SA.

RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32

w oparciu o art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.), oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 ze zm.)

ogłasza

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

- Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

2. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.” w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 18 stycznia 2017 roku, w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00-14:00 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26b, 41-700 Ruda Śląska.
3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 1430.
4. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym co najmniej pięcioletni okres jako członek organów zarządzających spółek kapitałowych,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
f) niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
d) oświadczenie o:
- o ukończeniu studiów wyższych,
- o co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym
co najmniej pięcioletnim okresie jako członek organów zarządzających spółek
kapitałowych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego,
- o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno
przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie
ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego.
e) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail).

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych do dnia 18 stycznia 2017 roku w godz. od 9:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 274 95 05).
7. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Biura Zarządu Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA
sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, wieża B, V piętro, w dniu 19 stycznia 2017 roku od godziny 10:00, w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 20 stycznia 2017 roku od godziny 10:00 .
12. Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje:
• wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
• znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
• wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością,
13. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
14. Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji. Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

WĘGLOKOKS ENERGIA to firma , w której najważniejsi są LUDZIE. Dlatego po raz pierwszy, z ogromną radością wzięliśmy udział w akcji Szlachena Paczka.

Potrzebującą rodzinę, jak przystało na firmę ciepłowniczą, obdarowaliśmy piecem – był to dla nich wydatek nie do udźwignięcia. W akcję włączyli się także pracownicy, którzy nie tylko uzbierali wspaniałą sumę na pomoc w organizacji paczki dla potrzebującej rodziny, ale też przynosily dary, które uzupełniły paczkę.

paczka3

Podziękowanie, które otrzymaliśmy od rodziny mówi samo za siebie!

paczka2

Węglokoks Energia ZCP i PEC w Rudzie Śląskiej łączą siły

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2017 r. roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, nastąpiło połączenie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmowana straciła osobowość prawną.

"Powstanie zintegrowanego, silnego biznesowo przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a tym samym kompleksowego łańcucha dostawy ciepła do odbiorców tj. wytwarzania,  przesyłu i dystrybucji ciepła z równoczesną możliwością termicznego utylizowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej jest dla nas w Grupie WE krokiem milowym. Będziemy tym samym z pewnością intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych odbiorców" mówi prezes Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń.

"Połączenie spółek w Grupie WĘGLOKOKS ENERGIA jest jednym z projektów realizowanych w ramach przyjętej strategii w Grupie. W aspekcie ekonomiczno-finansowym dzięki realizacji połączenia spółek liczymy w Grupie WE na optymalizację kosztów, eliminację wzajemnych rozliczeń, poprawę wskaźników finansowych i wyższą konkurencyjność na rynku. Myślę, że realne korzyści płyną także do pracowników naszych spółek w postaci szansy na rozszerzanie kompetencji i zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego", mówi Andrzej Łokas, prezes WE ZCP i kierownik projektu połączenia w Grupie WE.

Jerzy Warmuziński, dotychczasowy prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dodaje: "Posiadając ujednoliconą strukturę organizacyjną mamy pełną kontrolę nad procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Integracja techniczna systemów ciepłowniczych, jednolity monitoring i zarządzanie ewentualnymi zakłóceniami też staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Ponadto będziemy mogli lepiej koordynować działania inwestycyjne, które wpływać będą na poprawę efektywności dostawy ciepła od źródła do odbiorcy finalnego".

Święta to czas szczególny. Jednoczymy się przy stole, aby porozmawiać, uśmiechnąć się, często zjednoczyć lub wybaczyć. Życzymy Państwu, aby w cieple domowego ogniska był to dla Państwa czas cudów.

Na Nowy Rok życzymy wielu radości i sukcesów. Aby przyniósł to, o czym Państwo marzą.

 

Zarząd i pracownicy Węglokoks Energia

sidebar3