13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

II Rudzki Półmaraton Industrialny, który ma przyjemność wspierać Węglokoks Energia zbliża się wielkimi krokami! Bardzo się cieszymy, że tak liczna grupa biegaczy będzie reprezentowała Grupę Węglokoks Energia.

Wszystkie te osoby otrzymają w sobotę bezpłatne pakiety startowe i powalczą o wspaniałe nagrody przygotowane specjalnie dla naszych pracowników.

Na imprezę wciąż jeszcze mogą zapisywać się wszyscy chętni biegacze: http://polmaratonrudzki.pl/

Przypominamy, że II Rudzki Półmaraton Industrialny to nie tylko bieg na 21 km. Można pobiec 7km, wziąć udział w konkurencji Nordic Walking a także w biegu na szpilkach. Przewidziane są także konkurencje dla dzieci a także wspaniałe animacje. Niech będzie to okazja do rodzinnego święta.

Drużynie Węglokoks Energia już gratulujemy wielu miesięcy przygotowań i trzymamy kciuki za Koleżanki i Kolegów!

Jeśli ktoś z pracowników miałby jeszcze ochotę dołączyć w sobotę do drużyny WE - bardzo proszę o mail: p.guzik@weglokoksenergia.pl

Do zobaczenia w sobotę na rynku w Rudzie Śląskiej! Z animacjami dla dzieci ruszamy o 15:00.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. nr 29/2016

 

RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

 

w oparciu o art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013 nr 216 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.)

 

ogłasza

 

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

*    Prezesa Zarządu,
*    Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

 

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.


2.    Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.” w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 4 sierpnia 2016 r., w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00-14:00 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
3.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00.
4.    Wymagania formalne stawiane kandydatom:
a)    wykształcenie wyższe,
b)    co najmniej pięcioletni staż pracy,
c)    korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e)    niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
f)    niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
5.    Zgłoszenie musi zawierać:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
d)    oświadczenie o:
- o ukończeniu studiów wyższych,
- o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
  zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
  kwalifikacyjnego,
- o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
e)    informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail).

 

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

6.    Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych do dnia 4 sierpnia 2016 r. w godz. od 9:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 416 75 02 lub 32 416 75 03).
7.    Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Biura Zarządu Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9.    Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu prasowym, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 9 sierpnia 2016 r. od godziny 10:00 w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11.    W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 10 sierpnia 2016 r. od godziny 10:00 .
12.    Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko:
a) Prezesa Zarządu obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
•    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
•    wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością,
b)   Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
•    znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations.
13.    O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
14.    Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji. Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
 
Główny Specjalista ds. Zakupów w Biurze Logistyki Zakupów
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice
 
Zakres obowiązków:
·     Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Zakupowych (CRUZ),
·     Przygotowywanie we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Planu Zakupów,
·     Sporządzanie na podstawie Planów Zakupów Harmonogramu Zakupów Wspólnych,
·     Przygotowywanie i prowadzenie Postępowań Zakupowych,
·     Przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA dokumentów w toku wykonywania umów zawartych w następstwie Postępowań Zakupowych prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o odstąpieniu od umowy, o naliczeniu kar umownych itp.),
 
Wymagania:
·     Wykształcenie wyższe,
·     Doświadczenie w pracach w działach zakupów,
·     Umiejętność pracy w zespole,
·     Obsługa komputera w tym Pakiet MS Office,
·     Dyspozycyjność,
·     Zaangażowanie,
·     Asertywność,
·     Komunikatywność,
·     Mile widziane doświadczenie pracy w korporacji.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl
 
Termin składania ofert  upływa z dniem: 08.07.2016 r.
 
Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926 ze zm.)”.

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Departamentu Skarbu – Skarbnik Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Nadzór i zarządzanie szeroko pojętą płynnością finansową spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (dalej GK WE), w tym:

a) optymalizacja kapitału obrotowego,

b) zarządzanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, zarządzanie płatnościami, lokowanie nadwyżek finansowych (cash management)

c) nadzór nad i dokonywanie płatności zobowiązań w imieniu i na rzecz spółek.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu cash poolingu w spółkach GK WE.

3. Wypracowanie i nadzór zasad lub polityk dotyczących m.in.:

a) zarządzania wolnymi środkami finansowymi,

b) windykacji należności,

c) obrotu uprawnieniami do emisji CO2 i tzw. kolorowymi certyfikatami.

4. Utrzymywanie relacji z instytucjami finansującymi (obecnymi i potencjalnymi).

5. Nadzór nad ubezpieczeniami, współpraca z brokerami i firmami ubezpieczeniowymi.

6. Organizowanie finansowania i nadzór nad obsługą finansowania zewnętrznego dla spółek GK WE, m.in. w oparciu o środki pochodzące z kredytów bankowych, pożyczek (m.in. z NFOŚiGW i WFOŚiGW), środków z tzw. funduszy unijnych, innych dostępnych środków pomocowych i obligacji (w tym wewnątrzgrupowych).


WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze finansów;
- co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracy w obszarze finansów, w tym 2-letnie na stanowiskach kierowniczych,
- dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
- biegłość w korzystaniu z komputera, w tym oprogramowania pakietu Microsoft Office,
- mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności jęz. angielskiego
- samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.
- zaangażowanie,
- asertywność,
- komunikatywność,
- doświadczenie pracy w korporacji.


OFERUJEMY:
- możliwość pracy w dynamicznym zespole,
- samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,
- szkolenia podwyższające kwalifikacje.

 

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 31 lipca 2016


Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr i Płac WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl


Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 roku Prezes Sławomir Obidziński, od 2015 roku pełniący funkcję Prezesa Zarządu Węglokoks Energia sp. z o. o. rozpoczął sprawowanie funkcji Prezesa Węglokoks S.A.

12 maja Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

sidebar3