Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 12.07.2017

dotyczy: aukcji elektronicznej przeprowadzonej na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 (nr postępowania GKWE/ZO/94/2017)

Informacja o wyborze oferty w trybie aukcji elektronicznej

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Zamawiających, tj.:

  1. Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach,
  2. Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  3. Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  4. Węglokoks Energia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów, informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia na:„Dostawę wody mineralnej i/lub źródlanej dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia”, prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 10:00 do 10:40 aukcji elektronicznej oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
Mineral Water Production sp. z o.o., Postęp, ul. Myszkowska 36, 42-350 Koziegłowy

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo