WĘGLOKOKS ENERGIA SPÓŁKA z O.O.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

ogłasza rekrutację w nowopowstającej spółce usługowo – technicznej na stanowisko :

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Ruda Śląska
Region: województwo śląskie

Opis stanowiska:

Organizacja świadczenia usług technicznych w branży ciepłowniczej dla spółek Grupy Węglokoks Energia, łączących wysoką jakość i optymalny poziom kosztów, w ramach strategii określonej przez Spółkę,
Pozyskiwanie nowych klientów i zleceń,
Rozwijanie nowych obszarów działalności usługowo – technicznych,
Kształtowanie i aktywny udział w realizacji zadań statutowych, planów operacyjnych i strategicznych Spółki,
Inicjowanie i wdrażanie zmian, procesów i procedur technicznych, technologicznych i organizacyjnych w celu ich optymalizacji,
Analizowanie wszystkich aspektów działalności Spółki pod kątem efektywności, minimalizacji ryzyka i wykorzystania szans,
Doskonalenie procesów biznesowych.
Wymagania:

Wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym co najmniej magistra;
Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim;
Doświadczenie i umiejętność kierowania zespołami;
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży ciepłowniczej i mediów przemysłowych;
Wymagane dokumenty aplikacyjne:

List motywacyjny,
Życiorys zawodowy (CV),
Kopie świadectw pracy,
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i szkolenia,
Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,
Oświadczenie o nieprowadzeniu aktywności społecznej, zarobkowej lub politycznej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności spółki, której dotyczy postępowanie,
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w organach albo niepełnieniu funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego,
Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t z późniejszymi zmianami)”.
Poza wymogami koniecznymi, o których mowa powyżej, w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi atutami będą:

Ukończone studia podyplomowe, szkolenia i kursy w dziedzinie związanej z branżą energetyczną, usługami technicznymi i  zarządzaniem,
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne,
Umiejętność innowacyjnego myślenia i wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych,
Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami,
Doświadczenie w zakresie wyboru wykonawców i dokonywaniu zakupów,
Inne dokumenty według uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje i umiejętności.
Oferujemy:

Interesującą, samodzielną i pełną wyzwań pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego,
Zatrudnienie na umowę o pracę na okres kadencji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, Projekt ZUT” bezpośrednio w siedzibie Spółki w Sekretariacie na V piętrze lub korespondencyjnie (pocztą) na adres:


Węglokoks Energia Sp. z o.o., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
do 4 grudnia 2015 r. do godz. 14:00.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie e-mailowo i telefonicznie.
Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
Prowadzone postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.
Uczestnicy drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni o wynikach postępowania.