WĘGLOKOKS ENERGIA SPÓŁKA z O.O.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

ogłasza rekrutację w nowopowstającej spółce usługowo – technicznej na stanowisko :

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Ruda Śląska
Region: województwo śląskie

Opis stanowiska:

Organizacja świadczenia usług technicznych w branży ciepłowniczej dla spółek Grupy Węglokoks Energia, łączących wysoką jakość i optymalny poziom kosztów, w ramach strategii określonej przez Spółkę,
Pozyskiwanie nowych klientów i zleceń,
Rozwijanie nowych obszarów działalności usługowo – technicznych,
Kształtowanie i aktywny udział w realizacji zadań statutowych, planów operacyjnych i strategicznych Spółki,
Inicjowanie i wdrażanie zmian, procesów i procedur technicznych, technologicznych i organizacyjnych w celu ich optymalizacji,
Analizowanie wszystkich aspektów działalności Spółki pod kątem efektywności, minimalizacji ryzyka i wykorzystania szans,
Doskonalenie procesów biznesowych.
Wymagania:

Wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym co najmniej magistra;
Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim;
Doświadczenie i umiejętność kierowania zespołami;
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży ciepłowniczej i mediów przemysłowych;
Wymagane dokumenty aplikacyjne:

List motywacyjny,
Życiorys zawodowy (CV),
Kopie świadectw pracy,
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i szkolenia,
Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,
Oświadczenie o nieprowadzeniu aktywności społecznej, zarobkowej lub politycznej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności spółki, której dotyczy postępowanie,
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w organach albo niepełnieniu funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego,
Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t z późniejszymi zmianami)”.
Poza wymogami koniecznymi, o których mowa powyżej, w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi atutami będą:

Ukończone studia podyplomowe, szkolenia i kursy w dziedzinie związanej z branżą energetyczną, usługami technicznymi i  zarządzaniem,
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne,
Umiejętność innowacyjnego myślenia i wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych,
Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami,
Doświadczenie w zakresie wyboru wykonawców i dokonywaniu zakupów,
Inne dokumenty według uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje i umiejętności.
Oferujemy:

Interesującą, samodzielną i pełną wyzwań pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego,
Zatrudnienie na umowę o pracę na okres kadencji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu, Projekt ZUT” bezpośrednio w siedzibie Spółki w Sekretariacie na V piętrze lub korespondencyjnie (pocztą) na adres:


Węglokoks Energia Sp. z o.o., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
do 4 grudnia 2015 r. do godz. 14:00.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie e-mailowo i telefonicznie.
Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
Prowadzone postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.
Uczestnicy drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni o wynikach postępowania.

Węglokoks Energia – nowy wymiar węglowego giganta

 

Nowa nazwa powstałej w 2014 roku spółki Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (WPE) mówi wiele o planach Węglokoksu – energetyka i ciepłownictwo na stałe wchodzą w górniczą rodzinę. Węglokoks Energia stawia na rozwój i chce powalczyć o indywidualnego klienta.

 

Od kwietnia 2015 roku 100% udziałów w Węglokoks Energiaposiada Węglokoks S.A. – Węglokoks Energia ma być energetycznym filarem Grupy Kapitałowej Węglokoks. Stąd nowa nazwa.

„Rozwój spółki Węglokoks Energia jest zgodny ze strategią naszej Grupy. Węglokoks S.A. od wielu lat inwestuje nie tylko w wydobycie węgla, ale również produkcję energii i ciepła, co jest naturalnym kierunkiem naszych działań. Energetyka cieplna, górnictwo i hutnictwo – to trzy podstawowe filary działalności na których chcemy oprzeć dalszy, dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Węglokoks” – mówi Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A.


„To dla Grupy Kapitałowej Węglokoks ważny moment. Symbolicznie określa zakończenie kolejnego etapu realizacji naszej strategii w zakresie budowy segmentu energetycznego. Jednocześnie rozpoczyna się etap jego rozwoju, w tym wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych oraz innowacji technologicznych wspierających efektywność ekonomiczną i kładących nacisk na ochronę środowiska. To istotne dla naszego biznesu i dla regionu albowiem Spółka posiada istotny udział w rynku energii dla odbiorców przemysłowych i komunalnych Śląska. Doskonale, że nasze nowe zamierzenia będą realizowane pod nowym szyldem Węglokoks Energia, bowiem bezsprzecznie wzmocni to naszą markę – Grupa Kapitałowa Węglokoks” – dodaje Sławomir M. Suchoń Wiceprezes Zarządu Węglokoksu.

Od kwietnia 2014 roku w grupie Węglokoks Energia znajdują się trzy spółki: Nadwiślańska Spółka Energetyczna z siedzibą w małopolskich Brzeszczach, a także dwie spółki z Rudy Śląskiej: Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC).

„Cieszymy się, że właśnie teraz następuje nowe otwarcie w związku ze zmianą nazwy spółki na Węglokoks Energia. Kończymy bowiem prace nad strategią spółki, która będzie obejmowała najbliższe 5 lat. Mamy już wypracowane i wprowadzone mechanizmy współpracy z naszymi spółkami zależnymi w ramach struktury holdingowej. Centrala w Katowicach prowadzić będzie wspólne usługi dla całej grupy Węglokoks Energia, natomiast zadaniajejspółek skoncentrują się wyłącznie na działalności operacyjnej” mówi Sławomir Obidziński, prezes Zarządu Węglokoks Energia.

W sierpniu spółka zmieniła adres i wprowadziła się do głównej siedziby Węglokoks S.A., w której swoje biura mają także inne spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks.

„Skompletowaliśmy optymalny zespół, bazując tak na dotychczasowych kadrach spółek zależnych, jak i branżowcachpozyskanych z korporacji międzynarodowych. Teraz, kiedy znajdujemy się w jednym budynku współpraca jest zdecydowanie łatwiejsza. Nowe otwarcie to także zmiana identyfikacji wizualnej spółki. Wpisujemy się w standardy korporacyjne i nasz znak graficzny oparty jest na charakterystycznym dla Węglokoksu heksagonie – konturze Polski, ale kolorystykę mamy zgodną ze swoją branżą – czerwień symbolizuje naszą dynamikę i energię. Wpisująca się w znak litera E zakończona elementem płomienia to oczywiście symbol ciepła, które jest naszym kluczowym produktem” mówi Kamil Kamiński, wiceprezes Węglokoks Energia ds. korporacyjnych, restrukturyzacji i rozwoju.

W najbliższym czasie planowana jest optymalizacja i wypracowanie kolejnych synergii biznesowych, które to możliwości daje funkcjonowanie w formule grupy kapitałowej. Proces restrukturyzacji, jak podkreślają prezesi, nie jest restrukturyzacją naprawczą – wszystkie spółki w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia generują bowiem zyski, proces restrukturyzacji ma polegać na dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Węglokoks Energia stawia na rozwój opłacalnego biznesu energetycznego. Kluczowym założeniem grupy WE jest wykorzystanie potencjału energetycznego Śląska i Małopolski, co możliwe jest dzięki trzem prężnie funkcjonującym spółkom zależnym.

„Rozwój spółki na tym etapie oznacza przede wszystkim inwestycje. Modernizacja sieci ciepłowniczych pochłania rocznie w granicach 20% naszych rocznych przychodów. Oczywiście, sfinansowanie tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych możliwe jest dzięki m.in. środkom pomocowym z funduszy, m.in. z WFOŚiGW. Jeżeli natomiast chodzi o finansowanie na poziomie zarządczym – planujemy wprowadzenie mechanizmu tzw. „cash pooling”. Gromadząc w jednym miejscu środki finansowe całej grupy WE będziemy w stanie zoptymalizować ich wykorzystanie, przesuwając środki tam, gdzie w danym momencie będą najbardziej potrzebne“ – mówi wiceprezes Węglokoks Energia ds. finansowych, Krzysztof Rzyski.

W przyszłości Węglokoks Energia będzie przygotowywać się do wprowadzenia kogeneracji, czyli takiej modernizacji źródeł wytwórczych, aby produkowały jednocześnie ciepło i energię elektryczną. Firma chce też rozwijać się poprzez akwizycje firm ciepłowniczych z terenu głównie Śląska i Małopolski. Węglokoks Energia, oprócz dużych klientów, jakimi są kopalnie, chce powalczyć o klienta komunalnego, w czym przejęcia innych firm na rynku mają pomóc.

„Produkowane przez nas ciepło systemowe jest znacznie bardziej przyjazne środowisku niż to wytwarzane w indywidualnych źródłach węglowych. Na Śląsku i w Małopolsce potencjał w postaci gospodarstw domowych, które mogą zdecydować się na zmianę źródła ciepła, jest ogromny. Dlatego już współpracujemy z lokalnymi Samorządami, aby w ramach likwidacji tzw. niskiej emisji ekologiczne ciepło systemowe wprowadzić do jak największej ilości odbiorców” dodaje prezes Obidziński.

Spółka Węglokoks Energia jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. powstała w lutym 2014 roku na mocy porozumienia pomiędzy Kompanią Węglową S.A. i Węglokoks S.A. Spółki chciały skonsolidować posiadane przez siebie aktywa energetyczno-ciepłownicze i podjąć wspólne działania w obszarze energetyki. W dniu 13 lutego 2015 roku podpisano umowę warunkową pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Węglokoks S.A. ws. przejęcia udziałów KW S.A. przez Węglokoks S.A. Od kwietnia 2015 roku Węglokoks Energia należy do Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Informacje na temat spółki na bieżąco można śledzić na uruchomionej dzisiaj stronie internetowej: www.weglokoksenergia.pl

 

Nowy sezon grzewczy otwieramy dobrymi wiadomościami. Ukończona została budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy EC „Mikołaj” a stacją SR-3 przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej. Celem zadania inwestycyjnego było przyłączenie źródła EC Mikołaj do sieci ciepłowniczej „północnej” (zaopatrującej w ciepło właśnie północne dzielnice). Tym samym rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrezygnowało z pośrednictwa zabrzańskiego PEC-u w dostawach ciepła produkowanego przez FORTUM Zabrze. Dzięki modernizacji sieci, budowie magistrali i przyłączeniu nowych dzielnic do mapy odbiorców ciepła produkowanego w rodzimej Carbo-Energii, mieszkańców północnych dzielnic Rudy Śląskiej czekają nieco niższe ceny niż w poprzednim sezonie grzewczym.

„Zadanie, jakim była budowa sieci ciepłowniczej między elektrociepłownią Mikołaj i stacją ciepłowniczą SR-3 było konsekwencją polityki grupy kapitałowej. Chodzi o maksymalne wykorzystanie potencjału wytwórczego i rozwój wytwarzania w kogeneracji” mówi Jerzy Warmuziński, prezes PEC.

„Realizacja projektu wpłynie na wzrost przychodów w grupie kapitałowej poprzez wzrost wolumenu ciepła wytwarzanego w źródłach wytwórczych należących do ZCP Carbo-Energia” – dodaje prezes spółki wytwórczej, Andrzej Łokas.

W sierpniu 2015 roku Carbo-Energia sp. z o. o. wchodząca w skład grupy Węglokoks Energia otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinasowanie na budowę kotła wodnego typu WR 15 w Elektrociepłowni „Mikołaj”. Stary kocioł z lat 50. zostanie zastąpiony supernowoczesnym kotłem o znacznie większej mocy. Zmodernizowana zostanie też instalacja odpylania spalin za wspomnianym kotłem. WFOŚiGW przeznaczył na ten cel ponad 4 mln złotych, co stanowi 66% całkowitego kosztu inwestycji i 73% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja jest jedną z pięciu realizowanych przez Zespól Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o., które w 2015 roku uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW. Pozostałe to m. in. modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowniach „Nowy Wirek” i „Halemba”.