Spółka Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o., dawniej Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej powstała w 1995 roku w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.. Rozpoczynając działalność produkcyjną, spółka przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. 29 października 2004 roku Kompania Węglowa S.A. objęła po RSW S.A. 100% udziałów w „Carbo - Energii”, stając się jej jedynym Wspólnikiem.

24 kwietnia 2014r. 100% udziałów w spółce przejęło Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w Katowicach – obecnie Węglokoks Energia sp. z o.o.

Misją spółki Węglokoks Energia ZCP jest służenie społeczeństwu Rudy Śląskiej poprzez zaspakajanie potrzeb energetycznych w sposób optymalny, niezawodny i przyjazny dla środowiska naturalnego. W oparciu o tę ideę ustalono główny cel strategiczny - podniesienie wartości firmy oraz jej rentowności, zwłaszcza poprzez prowadzenie inwestycji przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła dla obecnych i przyszłych odbiorców. Wymienione działania realizowane są zgodnie z zasadą optymalizacji, niezawodności i z zachowaniem wysokich standardów etycznych w prowadzeniu biznesu.

Oprócz działalności produkcyjnej WE ZCP bierze aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym Górnego Śląska. Spółka jest jednym z inicjatorów powstania, a obecnie udziałowcem „Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o., mającego za zadanie rewitalizację terenów poprzemysłowych Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Spółka to wieloletni członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Klubu Biznesu oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W ramach spółki działają następujące źródła ciepła:

  • Elektrociepłownia „Mikołaj”
  • Ciepłownia „ Nowy Wirek”
  • Ciepłownia „Wanda”
  • Ciepłownia „Bielszowice”
  • Ciepłownia „Halemba”
  • kotłownia „Szyb VI”.
Strategia spółki zakłada utrzymanie roli wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej. U podstaw tego założenia znajduje się idea zorientowania

na dotychczasowych klientów oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu. Władze spółki chcą, by jej wartość i rentowność wzrastała dzięki inwestycjom podnoszącym bezpieczeństwo energetyczne odbiorców. Nadrzędny cel „Carbo-Energii“ pozostaje niezmienny - prowadzenie wymienionych działań zgodnie z zasadą optymalizacji, niezawodności, troski o środowisko naturalne i z zachowaniem wysokich standardów etycznych w prowadzeniu biznesu. Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości pod przewodnictwem Ministra Gospodarki nadała Spółce tytuł „Przedsiębiorstwo Czystszej Produkcji” . Spółka posiada także przyznany w latach 2006 - 2007 - 2008 - 2009 tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, oraz takie wyróżnienia, jak: „Orzeł Śląskiego Biznesu”, „Gazela Biznesu”, „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” oraz tytuł „Menadżer roku 2009“ dla Prezesa Zarządu Spółki.

Michał Żydek
Prezes Zarządu

 

 


 


 

 

 

 

 

Naszą siłą są nasi pracownicy. To oni sprawiają, że ciepło i energia płyną do naszych domów, miejsc pracy, szkół i szpitali. W dzień i w nocy czuwają, by wszystkie nasze urządzenia działały sprawnie i niezawodnie, a klienci otrzymywali na czas najbardziej aktualne informacje. Pracownicy pionu zarządczego dbają, by pełna energii i niezawodna obsługa dotyczyła także strony formalnej – faktur, rachunków i kontaktu z klientem. Wierzymy, że profesjonalny, zgrany zespół to nasza największa wartość. Chcemy, żeby i Państwo wiedzieli, że ciepłem i energią otulają was nie tylko urządzenia, ale nasi pracownicy.

Węglokoks Energia ZCP od lat budowała prestiżową pozycję ważnego pracodawcy na terenie Rudy Śląskiej – jesteśmy z tego dumni i mamy nadzieję, że dzięki innowacyjnym inwestycjom i zaufaniu, jakim darzą nas nasi klienci, będziemy ten prestiż wciąż poszerzać.

Ciepłownia „Nowy Wirek”


Powstała w latach 60-ych XX wieku kiedy został zakupiony pierwszy kocioł wodny z rusztem wędrownym. Przez kolejne 20 lat, do 1981 roku ciepłownia została wyposażona w 4 kolejne kotły. Dziś jest ich w zakładzie pięć: 3 kotły WLM5 i 2 kotły WR10. W ciepłowni znajduje się także wymiennikownia woda-woda i odpylacze cyklonowe typu CE przy każdym kotle. Sprawność odpylania to ~85%. W ostatnich latach w ciepłowni „Nowy Wirek” wykonane zostały m.in. remonty: wentylatorów, izolacji, instalacji odżużlania, a także remonty rusztów i pomp.

nasze cieplownie1

Elektrociepłownia „Mikołaj”


Powstała w latach 50-ych XX wieku. Wyposażona jest w 3 kotły parowe – jeden pyłowy typu OKP 60 i dwa rusztowe typu OR50 i OR32. W 2015r. kocioł OKP60 zostanie zlikwidowany a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy kocioł wodny typu WR15 pracujący jako szczytowy. W ciepłowni znajdują się także 1 turbozespół przeciwprężny o mocy 6 MW, stacja wymienników para-woda o mocy 85 MW i zmiękczalnia wody. Aktualnie jednostka ta jest dobrze dopasowana do charakterystyki pracy elektrociepłowni i pozwala na pracę przez cały rok – również latem. Turbogenerator w okresie pracy zabezpiecza potrzeby własne EC Mikołaj oraz pozostałych ciepłowni a nadwyżka produkcji jest sprzedawana do zewnętrznych odbiorców (gł. KW SA).

nasze cieplownie2

Ciepłownia „Wanda”


Powstała w 1984 roku. Od tego roku zainstalowane są na jej terenie dwa kotły rusztowe typu WR5 o łącznej mocy 11,6 MW. Każdy z nich opalany jest węglem kamiennym i metanem z odmetanowania KWK „Pokój”. Źródło jest w dobrym stanie technicznym, jednostki przystosowane są do zapotrzebowania w sezonie grzewczym i osiągają sprawność przewyższającą 80%. Za każdym kotłem zabudowane są urządzenia odpylające. Kotły wyposażone są w palniki do spalania metanu, pochodzącego z odmetanowania kopalni, jednak od 2012 roku kopalnia zaprzestała dostaw gazu.

nasze cieplownie2

Ciepłownia „Bielszowice”


To historyczny zakład działający od przeszło 70 lat. Pierwsze kotły trafiły do ciepłowni już w 1942 roku. Były to 2 kotły rusztowe parowe typu Babcock, jeden z nich posiada palnik zasilany metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni o mocy 6 MW. Ponadto w ciepłowni znajdują się 2 kotły rusztowe wodne typu WR25, w tym jeden po modernizacji do kotła WR 25/6 dodatkowo wyposażony w palnik do spalania metanu o mocy 6 KW. W ciepłowni znajdują się ponadto stacja zmiękczania wody do kotłów i stacja uzdatniania wody I i II stopnia , Kocioł WR 25/6 podczas modernizacji został dopasowany do zapotrzebowania ciepła w okresie letnim i dzięki temu może pracować z dużą sprawnością na poziomie ponad 80%. W ostatnich latach wykonane zostały ważne remonty i modernizacje takie jak remont stacji uzdatniania wody, konserwacja urządzeń elektrycznych, wybudowanie magistrali ciepłowniczej i indywidualnych, kompaktowych stacji wymienników w rej. ul. Bielszowickiej i Piernikarczyka, a także ks. Niedzieli (likwidacja 2 kotłowni lokalnych) Zmodernizowano także kocioł WR25 nr 1.

nasze cieplownie2

Ciepłownia „Halemba”


To zakład wybudowany w latach 60. XX wieku. Wówczas w ciepłowni zaczął działać kocioł WLM 5 z rusztem wędrownym i palnikiem gazowym. Kocioł ten dostosowany jest do spalania gazu z odmetanowania kopalni. W latach 70-ych ciepłownia została wyposażona w dwa kolejne kotły: WR10 i WR25 (ten ostatni tokocioł o największej mocy – 29 MW. W 2011 roku zamontowano w ciepłowni kocioł WR10 o mocy 12 MW. W ciepłowni „Halemba” znajdują się także kompaktowe stacje wymienników i sieć rurociągów c.o. wysokiego i niskiego parametru zasilająca odbiorców zewnętrznych. Kotły WR10 i WLM mają zainstalowane odpylacze typu cyklofiltr, kocioł WR25 jest wyposażony w multicyklon. W ostatnich latach wykonane zostały ważne remonty i modernizacje rusztów, odpylaczy i kanałów spalin, modernizacja pompowni i rurociągów technologicznych, wymieniono także odcinek magistrali ciepłowniczej na osiedlu przy ul. Kłodnickiej.

 

Drukuj

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS