WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej deklaruje, że na wszystkich etapach swojej działalności, dba i będzie dbała o ochronę środowiska naturalnego i zdrowie społeczeństwa.

Spółka świadoma wpływu i oddziaływania na środowisko naturalne, zobowiązuje się do ciągłego działania zapobiegającego jego zanieczyszczeniu poprzez :

1. Przestrzeganie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

2. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód i gleby, ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, zmniejszanie ilości odpadów stałych oraz maksymalne ich wykorzystanie.

3. Ciągłą poprawę warunków BHP na stanowiskach pracy.

4. Wdrażanie opracowań i projektów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko naturalne zgodnie ze strategią "Czystszej Produkcji".

5. Prowadzenie jawnej i otwartej polityki informacyjnej i środowiskowej uwzględniającej potrzeby społeczeństwa.

Odpowiedzialność za ochronę środowiska

Zarząd Spółki ustalił politykę jakości i środowiska, która zapewnia, że dzięki nowoczesnym metodom zarządzania i wytwarzania, osiągnięta będzie wymagana przez Klientów jakość usługi, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Podejście systemowe do realizowanych procesów gwarantuje, że organizacyjne, handlowe i techniczne czynności, które wpływają na jakość usługi oraz ochronę środowiska są planowane, sterowane i nadzorowane.

W strukturze organizacyjnej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. za wypełnianie wymogów pozwolenia zintegrowanego, w tym za zagadnienia operacyjne, służące szeroko pojętej ochronie środowiska, które związane jest z priorytetami polityki ekologicznej Spółki, takie jak między innymi:

§ opracowanie planów racjonalnej gospodarki paliwowo-energetycznej,

§ nadzór nad efektywnym wykorzystaniem surowców,

§ planowanie remontów oraz modernizacji eksploatowanych urządzeń,

§ planowanie inwestycji,

§ opracowanie planu gospodarki odpadami oraz założeń do minimalizacji ich wytwarzania w procesie wytwórczym energii cieplnej i elektrycznej,

§ opracowanie planów techniczno – ekonomicznych dla zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz pozyskiwanie źródeł finansowania,

odpowiedzialny jest - Dział Techniczny (DT) - Zespół d/s Ochrony Środowiska (TO):

Zespół zajmuje się działaniami obejmującymi zabezpieczenie potrzeb odbiorców energii cieplnej w sposób ciągły, tani, konkurencyjny i ekologiczny realizowane między innymi przez:

§ prawidłową eksploatację urządzeń ochrony środowiska oraz utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej,

§ racjonalną gospodarkę paliwami i surowcami pomocniczymi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,

§ przeprowadzanie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową bieżących przeglądów oraz konserwacji urządzeń ochrony,

§ monitoring procesów technologicznych,

§ zgodną z obowiązującymi wymogami prawnymi gospodarkę odpadami.

 

Wpływ działalności na środowisko - pozwolenia

Wszystkie instalacje Spółki posiadają pozwolenia sektorowe, bądź pozwolenia zintegrowane (posiadamy również zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji).

Zarząd Spółki ustalił specjalną politykę jakościową i środowiskową w celu zminimalizowaniu wpływu oddziaływania na środowisko.

Spółka nie posiada zaległości z tytułu korzystania ze środowiska wpłacanych na konto Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

 

Powietrze

Eksploatacja instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz. U., nr 62, poz.627). Znaczy to, że funkcjonująca instalacja nie może spowodować przekroczenia wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.12) (tzw. normy emisyjne). Dodatkowo dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających z procesów spalania w źródłach technologicznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181).

 

Ścieki

Spółka nie posiada własnych ujęć wód podziemnych jak również nie korzysta z ujęć wód powierzchniowych.

Pobór wody następuje na podstawie umów tzw. wieloletnich.

Rozliczenie z dostawcą wody pitnej bądź uzdatnionej następuje na podstawie wskazań wodomierzy.

Ścieki przemysłowe, bytowe oraz wody opadowe i roztopowe, powstające w wyniku funkcjonowania instalacji są wprowadzane do kanalizacji której właścicielem jest kopalnia (umowy na dostawę wody pitnej i odprowadzanie ścieków, zawarte są na czas nieokreślony) bądź rzeki na podstawie stosownych pozwoleń.

 

Odpady

W ciepłowniach Spółki powstają odpady bezpośrednio związane z instalacjami energetycznego spalania paliw, jak również odpady z instalacjami powiązanymi z instalacjami energetycznego spalania. W zależności od rodzaju procesu technologicznego powstają różne grupy odpadów, w tym:

- odpady technologiczne związane z procesem energetycznego spalania paliw,

- odpady budowlane i remontowe wytwarzane przy prowadzeniu remontów,

- pozostałe odpady powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

System gospodarowania odpadami uwzględnia:

- segregację odpadów i selektywny sposób ich zbierania i magazynowania,

- transport odpadów na zewnątrz instalacji,

- bezpieczne tymczasowe magazynowanie odpadów na terenie obiektów,

- przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania innym wyspecjalizowanym

podmiotom gospodarczym

 

Hałas

Tereny, na którym zlokalizowane są ciepłownie Spółki nie podlegają prawnej ochronie bezpośredniej, ponieważ są to tereny przeznaczone na działalność przemysłową.

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku określa się na podstawie porównania charakteru terenu Zakładu i terenów sąsiadujących z Zakładem pod względem funkcjonalno urbanistycznym z charakterystyką terenów wyszczególnioną w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz.U.Nr 120, poz. 826)

 

Promieniowanie elektromagnetyczne

W Spółce nie są zainstalowane urządzenia wymagające zgłoszenia, ze względu na emisję promieniowania elektromagnetycznego, w rozumieniu ustawy POŚ.

Monitorowanie procesów technologicznych i kontrola eksploatacji instalacji wynikająca z pozwoleń zintegrowanych.

Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji oraz sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych dot. zakresu i sposobu monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji, organowi właściwemu do wydania pozwoleń.

1. Monitoring procesów technologicznych:

- monitoring efektywności wykorzystania zasobów,

- monitoring efektywności wykorzystania energii,

- monitoring parametrów technicznych.

2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza:

- okresowe pomiary wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, zgodnie z metodyką referencyjną.

3. Monitoring hałasu w środowisku:

- okresowe pomiary hałasu w środowisku z instalacji, zgodnie z metodyką referencyjną.

4. Monitoring wody:

- w oparciu o pomiar ilości kupowanej wody (licznik).

5. Monitoring ścieków:

- okresowe badania ścieków.

6. Monitoring wytwarzanych odpadów:

- ewidencja odpadów - ilościowa i jakościowa.