Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: Nowy termin: do dnia 03.06.2019 r. do godz. 11:00

NFOS

Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki

Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań

prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Nazwa zamówienia: "Dostosowanie istniejących kotłów w EC "Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT"

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr ZCP.18.3.06

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 07.05.2019 r. do godz. 11:00

do dnia 24.05.2019r. do godz. 11:00

do dnia 03.06.2019r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe z dnia 12.03.2019r.

1. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06

1.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

1.2. Załącznik nr 2 do SIWZ– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

1.3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór wykazu osób

1.4. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór wykazu wykonanych prac

1.5. Załącznik nr 5 do SIWZ– Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1.6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Gwarantowane parametry techniczne

1.7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

1.8. Załącznik nr 8 do SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

1.8.1. załączniki nr 1-5 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

1.8.2. załączniki nr 6-15 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

1.9. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT

2. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 02.04.2019 r. (pytania od nr 1 do nr 6)

2.1. Załączniki do odpowiedzi na Pytanie nr 6 z 02.04.2019

3. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 7 do nr 35)

3.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 32 z 05.04.2019

4. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 36 do nr 46)

4.1. Załącznik_nr_8_do_SIWZ__PROGRAM_FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY_PF-U - wydanie z dnia 04.04.2019

5. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 47 do nr 56)

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 122 do nr 123)

6.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 122

7. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 207 do nr 214)

8. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytanie od nr 215 do nr 218)

9. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.04.2019 r. (pytanie od nr 219 do nr 229)

10. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 16.04.2019 r. (pytanie od nr 57 do 121)

10.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 12.04.2019

11. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 17.04.2019 r. (pytanie od nr 141 do 207)

11.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 12.04.2019

12. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 18.04.2019 r. (pytanie od nr 124 do 140)

12.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 18.04.2019

13. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 24.04.2019

14. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019 r. (pytanie od nr 230 do 236)

14.1. Dokumentacja budynków, stanowiąca Załącznik do pisma Nr ZCP.18.3.06 z dnia 18.04.2019

15. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019r. (pytanie od nr 237 do 242)

15.1Parametry wentylatorów, stanowiące Załącznik do pisma Nr ZCP.18.3.06 z dnia 18.04.2019r.

16. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 24.04.2019r. (pytanie od nr 265 do 268)

17. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019r. (pytanie od nr 269 do 279)

18. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 08.05.2019r. (pytanie od nr 322 do 325)

18.1. Załącznik nr 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PF-U - wydanie z dnia 08.05.2019

18.2. Załącznik nr 6 do PFU - Trasa kanalizacji cz2 wyd 2

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 08.05.2019r. (pytanie od nr 326 do 333)

19.1. Rys. do pyt. 326 v.2

19.2. Schemat RG-6kV

20. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 243 do 264)

21. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 280 do 309)

22. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 310 do 321)

23. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT-wyd. z dn. 09.05.2019 (odp. na pyt. nr 243-264 i 280-321)

24. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 16.05.2019

25. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 14.05.2019r. (pytanie nr 334)

26. Odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 16.05.2019r. (pytanie nr 335-337)

26.1. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT- wyd. z dn. 16.05.2019

27. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 21.05.2019r. (pytanie nr 338)

28. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28.05.2019r. (pytanie nr 339-340)

28.1. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT- wyd. z dn. 27.05.2019

29. Informacja z otwarcia ofert

30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3