Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 29.08.2017r.

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY:

postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Remont dachu budynku pompowni w Elektrociepłowni MIKOŁAJ w Rudzie Śląskiej- etap wykonanie remontu wg projektu technicznego

- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/ZO/108/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

Organizator Postępowania, WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie na realizację zadania pn. „„Remont dachu budynku pompowni w Elektrociepłowni MIKOŁAJ w Rudzie Śląskiej- etap wykonanie remontu wg projektu technicznego” zostało unieważnione.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3