Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 23.02.2018r. do godziny 11:00

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. PEC.17.1.18 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory ZR3 do komory ZR7 przy ul. Chryzantem w Rudzie Śląskiej – postępowania zakupowego nr WEZCP/PNZN/7/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/7/2018na zadanie pn. PEC.17.1.18 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory ZR3 do komory ZR7 przy ul. Chryzantem w Rudzie Śląskiej, zostało rozstrzygnięte.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3