Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert: 07.05.2018r do godziny 11:00.

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Zamawiający: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o

Organizator Postępowania:WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe Nr WEZCP/PNZN/37/2018 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/37/2018na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”, zostało rozstrzygnięte.

Pismo w załączeniu.

Załącznik- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3