Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 18.05.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie: ZCP.17.1.09 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tunkla 112 - zabudowa 4 węzłów”- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/8/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 14.05.2020r. godz. 10:00.


Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY:

postępowanie zakupowe w trybie aukcji elektronicznej na zadanie pn. „Remont dachu budynku pompowni w Elektrociepłowni MIKOŁAJ w Rudzie Śląskiej- etap wykonanie remontu wg projektu technicznego

- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/ZO/108/2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

Organizator Postępowania, WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie na realizację zadania pn. „„Remont dachu budynku pompowni w Elektrociepłowni MIKOŁAJ w Rudzie Śląskiej- etap wykonanie remontu wg projektu technicznego” zostało unieważnione.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.05.2020r. do godz. 10:00


dotyczy: aukcji elektronicznej przeprowadzonej na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 (nr postępowania GKWE/ZO/94/2017)

Informacja o wyborze oferty w trybie aukcji elektronicznej

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Zamawiających, tj.:

  1. Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach,
  2. Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  3. Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  4. Węglokoks Energia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów, informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia na:„Dostawę wody mineralnej i/lub źródlanej dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia”, prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 10:00 do 10:40 aukcji elektronicznej oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
Mineral Water Production sp. z o.o., Postęp, ul. Myszkowska 36, 42-350 Koziegłowy

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 27.04.2020r. do godz. 10:00


WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek wskazanych powyżej informuje, że Postępowanie Zakupowe na dostawę gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia (GK WE) z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.
  • Zadanie 2: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
  • Zadanie 3: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z13/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 11:00 do 12:00 aukcji elektronicznej, dokonali wyboru oferty, którą złożył Wykonawca:

STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowana przez komplementariusza STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-BiałaZadanie 1 na kwotę 12 022,30 zł netto, Zadanie 2 na kwotę 35 994,30 zł netto, Zadanie 3 na kwotę 4 784,80 zł netto.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 24.04.2020r. do godz. 10:00


WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. informuje, iż w postępowniu zakupowym Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę: MARGO sp. z o.o. sp. k. z Torunia.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 14.04.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

 

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62B,
w terminie do dnia 12.07.2016r. do godziny 12:00


Pliki do pobrania:

 

1. SIWZ

 

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3