Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:00

NFOS

Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki

Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań

prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Nazwa zamówienia: Dostosowanie istniejących kotłów w EC "Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr ZCP.18.3.06

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.09.2019 r. do godz. 11:00

do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe z dnia 29.07.2019r.

2. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

2.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

2.3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu osób

2.4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych prac

2.5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

2.6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Gwarantowane parametry techniczne

2.7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

2.8. Załącznik nr 8 do SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PF-U

2.8.1. załączniki nr 1-5 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

2.8.2. załączniki nr 6-19 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

2.8.3. załącznik nr 20 do PFU - Dokumentacja cz1

2.8.4. załącznik nr 20 do PFU - Dokumentacja cz2

2.9. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA PROJEKT

3. Odpowiedź na pytania wykonawcy z dnia 29.07.2019 r. (pytanie nr 1)

3.1. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06 z możliwością edycji (kopiowania)

3.2. Załącznik nr 8 do SIWZ - PF-U z możliwością edycji (kopiowania)

3.3. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA PROJEKT z możliwością edycji (kopiowania)

4. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 06.08.2019

5. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 16.08.2019

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 16.08.2019 r. (pyt. 56-58)

7. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 20.08.2019 r. (pyt. 2-55)

7.1. Załącznik nr 9 do SIWZ – UMOWA – PROJEKT wydanie z dnia 20.08.2019r.

8. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 23.08.2019 r. (pyt. 59-63)

8.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 62 z 23.08.2019 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza

9. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28.08.2019 r. (pyt. 64-70)

10. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 30.08.2019r. (pyt. 83-88)

10.1. Uproszczony schemat IOS (odp. na pyt. nr 88)

11. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 30.08.2019r. (pyt. 106)

12. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 30.08.2019 r. (pyt. 123)

13. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 04.09.2019r. (pyt.99-105)

14. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 71-82)

15. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 89-98)

16. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 107-122)

17. Załącznik nr 9 do SIWZ – UMOWA – PROJEKT wydanie z dnia 05.09.2019r.

18. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 13.09.2019r. (pyt. 124-135)

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 177-180)

20. Schemat do pytania 124 - kable SN tr IV

21. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 17.09.2019 (pyt. 136-176)

21.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT wydanie z dnia 17.09.2019r.

22. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 18.09.2019r. (pyt. 181 - 184)

23. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 19.09.2019r. (pyt. 185-186)

24. Informacja z otwarcia ofert.

25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3