Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 04.09.2019 r. do godz. 10:00

 

  Projekt

„Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.:

„ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane:

na stronie:
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: Numer ogłoszenia 1202648 z dnia 26.08.2019r.
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202648

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 04.09.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie Nr WEZCP/KOZN/73/2019

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia - Oferta (formularz oferty)

4. Zał. nr 3 do Zaproszenia - Projekt Umowy

5. Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wykaz wykonanych zamówień

6. Zał. nr 5 do Zaproszenia - Wykaz osób

7. Zał. nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie Wykonawcy RODO

8. Zał. nr 7 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3