Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 13.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane na stronie internetowej:
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: Numer ogłoszenia 22748 z dnia 29.08.2019r.

strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22748

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 13.09.2019r. do godz. 10:00

1. SIWZ NR WEZCP/PNZN/77/2019

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy

4. Zał. nr 3 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

6. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków RODO

7.1 Pytanie i udzielona odpowiedź 30.08.2019r.

7.2 Pytania i udzielone odpowiedzi 03.09.2019r.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3