Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.05.2020r. do godz. 10:00

Umowa o dofinansowanie nr 34/2018
Projekt „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej”,
nr POIS.01.07.02-00-0006/18 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 07.05.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

1.1 Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3