Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00

Przedmiot zamówienia:
"Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
Zadanie 1: „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”
Zadanie 2: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr WEZCP/PNZN/107/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane w dniu 28.08.2020r. na stronie internetowej:
Izba Gospodarcza Ciepło Polskie pod adresem: https://www.igcp.pl/przetargi/weglokoks-energia-zcp-sp-z-o-o/

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 28.10.2020r. do godz. 10:00

SIWZ NR WEZCP/PNZN/107/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU

Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - OFERTA - Formularz cenowy oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.09.2020r. (pyt. 1-7)

Załącznik nr 10 do SIWZ po zmianie z dnia 11.09.2020

Odpowiedzi na pytanie z dnia 15.09.2020 r (pyt. 8-16)

Odpowiedzi na pytanie z dnia 15.09.2020 r (pyt. 17-21)

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3