Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 23.10.2019r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 30/2018
Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II, nr POIS.1.07.02 – 00-0013/17”
W ramach zadania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 23.10.2019r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Informacja o aktualizacji SIWZ - dot. treści Załącznika nr 2 do SIWZ - "Projekt Budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej" opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX sp. z o.o.

2a. Załącznik nr 2 do SIWZ - "Projekt Budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej" opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX sp. z o.o.

3. Pytania i odpowiedzi 17.10.2019r.

3a. Załącznik do Pytania i odpowiedzi 17.10.2019r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 15.10.2019r. godzina 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 34/2019  

Projekt „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.:

„ZCP/19/01/026 Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Tiałowskiego 2,4,6,8,10,12 i ul. Kolbe 2,4,6,8,10,12 w Rudzie Śląskiej

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 15.10.2019r. do godz. 10:00

1.Zaproszenie + załączniki.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.09.2019r. do godz 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 16.09.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 10.09.2019

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 13.09.2019 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 04.09.2019 r. do godz. 10:00


 

 

  Projekt

„Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.:

„ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane:

na stronie:
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: Numer ogłoszenia 1202648 z dnia 26.08.2019r.
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202648

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 04.09.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie Nr WEZCP/KOZN/73/2019

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia - Oferta (formularz oferty)

4. Zał. nr 3 do Zaproszenia - Projekt Umowy

5. Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wykaz wykonanych zamówień

6. Zał. nr 5 do Zaproszenia - Wykaz osób

7. Zał. nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie Wykonawcy RODO

8. Zał. nr 7 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 09.09.2019r. do godz 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 09.09.2019r. do godz 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:00


NFOS

Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki

Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań

prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Nazwa zamówienia: Dostosowanie istniejących kotłów w EC "Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr ZCP.18.3.06

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.09.2019 r. do godz. 11:00

do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe z dnia 29.07.2019r.

2. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

2.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

2.3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu osób

2.4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych prac

2.5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

2.6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Gwarantowane parametry techniczne

2.7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

2.8. Załącznik nr 8 do SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PF-U

2.8.1. załączniki nr 1-5 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

2.8.2. załączniki nr 6-19 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

2.8.3. załącznik nr 20 do PFU - Dokumentacja cz1

2.8.4. załącznik nr 20 do PFU - Dokumentacja cz2

2.9. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA PROJEKT

3. Odpowiedź na pytania wykonawcy z dnia 29.07.2019 r. (pytanie nr 1)

3.1. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06 z możliwością edycji (kopiowania)

3.2. Załącznik nr 8 do SIWZ - PF-U z możliwością edycji (kopiowania)

3.3. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA PROJEKT z możliwością edycji (kopiowania)

4. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 06.08.2019

5. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 16.08.2019

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 16.08.2019 r. (pyt. 56-58)

7. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 20.08.2019 r. (pyt. 2-55)

7.1. Załącznik nr 9 do SIWZ – UMOWA – PROJEKT wydanie z dnia 20.08.2019r.

8. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 23.08.2019 r. (pyt. 59-63)

8.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 62 z 23.08.2019 Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza

9. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28.08.2019 r. (pyt. 64-70)

10. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 30.08.2019r. (pyt. 83-88)

10.1. Uproszczony schemat IOS (odp. na pyt. nr 88)

11. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 30.08.2019r. (pyt. 106)

12. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 30.08.2019 r. (pyt. 123)

13. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 04.09.2019r. (pyt.99-105)

14. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 71-82)

15. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 89-98)

16. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 107-122)

17. Załącznik nr 9 do SIWZ – UMOWA – PROJEKT wydanie z dnia 05.09.2019r.

18. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 13.09.2019r. (pyt. 124-135)

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 06.09.2019r. (pyt. 177-180)

20. Schemat do pytania 124 - kable SN tr IV

21. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 17.09.2019 (pyt. 136-176)

21.1 Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT wydanie z dnia 17.09.2019r.

22. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 18.09.2019r. (pyt. 181 - 184)

23. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 19.09.2019r. (pyt. 185-186)

24. Informacja z otwarcia ofert.

25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10:00


 

  Projekt

„Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wykonanie n/w zadań:

Zadanie nr 1: ZCP/19/01/011 Zadanie 02. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej

Zadanie nr 2: ZCP/19/01/023 Zadanie 03. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane:

na stronie:
Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: Numer ogłoszenia 1193357 z dnia 02.07.2019r.
strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193357

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.07.2019r. do godz. 10:00

1. SIWZ NR WEZCP_PNZN_46_1_2019

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1)

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany dla Zadania nr 1

4. Zał. nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 2)

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Budowlany dla Zadania nr 2

6. Zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy (Zadanie nr 1)

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy (Zadanie nr 2)

9. Zał. nr 8 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

11. Zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz osób

12. Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków RODO

13. Zał. nr 12 do SIWZ - Wzór gwarancji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU nr 1 i nr 2

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 02.07.2019r. do godziny 10:00.


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Projekt

„Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wykonanie n/w zadań :

Zadanie nr 1 pn.: ZCP/19/01/009 Zadanie 1. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 5 w Rudzie Śląskiej”.
Zadanie nr 2 pn.: ZCP/19/01/024 Zadanie 4. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 14 w Rudzie Śląskiej”.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.07.2019r. do godziny 10:00.

1.SIWZ+Załączniki

2.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 2

2.1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3