Zakład Ciepłowniczy "Brzeszcze"
w Brzeszczach


Kotłownia została wybudowana wraz z Kopalnią Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach w pierwszych latach XX wieku. Od tego czasu dokonano wielu modernizacji, zarówno w ramach kopalni jak i w zakładzie ciepłowniczym. Historycznie ciepłownia wyposażona była w 5 kotłów: 2 kotły parowe Natorp, kocioł OR - 32, dwa kotły wodne WR-25. W roku 2000 w ramach inwestycji proekologicznych oraz oszczędnościowych zabudowano kocioł gazowy o mocy 5 MWt produkcji SEFAKO, typ KD-5, wykorzystujący jako paliwo metan pochodzący z odgazowania w KWK "Brzeszcze".
 
W roku 2018 wybudowano silnik gazowy wykorzystujący gaz z odmetanowania Kopalni, a także układ pomp ciepła, a w roku 2020 dobudowano również układ odzysku ciepła z chłodnicy powietrza.

W latach 2020-2021 przeprowadzono modernizację kotłów WR-25 oraz budowę nowych instalacji odpylania spalin.

Aktualnie pracują dwa kotły wodne WR-25, kocioł KD-5, silnik gazowy, układ pomp ciepła i układ odzysku ciepła z chłodnicy powietrza. Łączna moc zainstalowana zakładu to obecnie 48,8 MW.

Kotłownia zasila sieci ciepłownicze, poprzez które zapewnia dostawy ciepła w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej.

Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 17 kmb zasilają prawie 120 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.
 
nasze cieplownie1

Zakład Ciepłowniczy "Czeczott" w Woli

Zakład, podobnie jak Kopalnia Węgla Kamiennego "Czeczott" (obecnie KWK "Piast Ruch II") jest stosunkowo młodym zakładem, wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku. Kotłownia jest wyposażona w 3 kotły wodne, WR-5, WR-10, WR-25 o łącznej mocy zainstalowanej 46,5 MW.

W latach ubiegłych sukcesywnej modernizacji poddano wszystkie jednostki kotłowe.

Poprzez sieci ciepłownicze, wyprowadzone z głównego węzła ciepłowniczego w kotłowni, realizowane są dostawy ciepła w postaci wody gorącej zarówno do obiektów na terenie kopalni, jak i do osiedli mieszkaniowych, a także obiektów użyteczności publicznej.

Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 17 kmb zasilają prawie 70 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.
 
nasze cieplownie2

Zakład Ciepłowniczy „Piast” w Bieruniu


Kotłownia powstała na terenie KWK „Piast”. Obecnie w Zakładzie wykorzystywane są: kocioł WRm-30, dwa kotły WR-10 oraz jeden kocioł WR-5. Majątek wydzierżawiony był w latach 1997-2009 firmie Ekoterm. Z dniem 1 maja 2009 r. Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. przejęła bezpośredni zarząd nad majątkiem w Bieruniu, rozpoczynając tym samym wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła dla dotychczasowych odbiorców usług firmy "Ekoterm" Sp. z o.o.

W okresie ostatniej dekady stopniowej modernizacji podlegały wszystkie jednostki kotłowe. Aktualnie łączna moc zainstalowana wynosi 61,1 MW.

Kotłownia poprzez sieci ciepłownicze, dostarcza ciepło w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych, a także obiektów użyteczności publicznej.

Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 8 kmb zasilają ponad 80 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.
 
nasze cieplownie2

Zakład Ciepłowniczy "Janina" w Libiążu

Zakład został wybudowany przy Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w latach 70-tych XX wieku.

Wyposażony był w kotły parowe: OR-10 i Babcock oraz kocioł wodny WR-10.

W roku 2016 wybudowano kocioł wodny WR-10. W ramach prowadzonych dalszych działań, w zakresie podnoszenia efektywności produkcji, w roku 2020 wybudowano zasilany gazem silnik oraz kocioł wodny.

Obecnie kotłownia, o łącznej mocy zainstalowanej 27,2 MW, jest wyposażona w dwa kotły wodne WR-10, kocioł wodny KG-1, a także silnik gazowy.

Sieci ciepłownicze, wyprowadzone z głównego węzła ciepłowniczego w kotłowni, zapewniają dostawy ciepła w postaci wody gorącej do obiektów na terenie kopalni oraz osiedla mieszkaniowego.

Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 6 kmb zasilają prawie 40 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.

Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit" w Lędzinach


Kotłownia podobnie jak Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", na której terenie jest wybudowana to stosunkowo młody zakład i pochodzi z lat 60 XX wieku. Kotłownia wyposażona jest obecnie w kotły wodne: dwa kotły WR-10 i kocioł WR-25. Dla eksploatowanych kotłów prowadzona jest stała, etapowa modernizacja. Łączna moc zainstalowana wynosi 52,2 MWt.

Sieci ciepłownicze na terenie Lędzin dostarczają ciepło w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych, a także obiektów użyteczności publicznej.

Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 13 kmb zasilają prawie 90 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.