Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023r. do godz. 12:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

„Usługi doradcze w zakresie strategii budowania ceny gazu ziemnego dla Spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na lata dostaw 2024-2026".

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: ZP/ZCP/02/2023

Miejsce składania ofert:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia można przesyłać na adres: zcp@weqlokoksenerqia.pl w terminie do dnia 28.03.2023r do godziny 12.00.

W tytule e-maila należy wpisać: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr ZP/ZCP/02/2023”

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 28.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/52/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/19/01/007 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Pszczyńskiej w Woli - ETAP III”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/52/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + Załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 17.03.2023r. do godz. 12:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

„Usługi doradcze w zakresie strategii budowania ceny gazu ziemnego dla Spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na lata dostaw 2024-2026".

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: ZP/ZCP/01/2023

Miejsce składania ofert:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia można przesyłać na adres: zcp@weqlokoksenerqia.pl w terminie do dnia 17.03.2023r do godziny 12.00.

W tytule e-maila należy wpisać: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr ZP/ZCP/01/2023”.

1. Zaproszenie + załączniki

2. Unieważnienie postępowania zakupowego.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 22.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/41/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Remont budynków odżużlania w ZC Piast”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/41/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + Załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/40/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Przebudowa instalacji odżużlania kotłów WR10 w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Lędzinach - Etap I część budowlana”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/40/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + Załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami WENSE/KOZN/39/2023
Termin składania ofert: do dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/KOZN/39/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Konkurs ofert na realizację Zadania:

„NSE/23/UR/004 – Remont sklepienia kotła WR 10/M w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/KOZN/39/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023r. do godziny 10:00.

Zaproszenie nr WENSE/KOZN/39/2023

Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy

Zał. nr 2 do Zaproszenia - OFERTA - Formularz oferty

Zał. nr 3 do Zaproszenia - Wykaz wykonanych zamówień

Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia RODO

Zał. nr 5 do Zaproszenia - Kl. inform. Zamawiającego wynikająca z RODO
Zał. Nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z38/193494
Termin składania ofert: do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 07.03.2023 r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/29/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/20/01/037 Budowa placu magazynowego żużla w Zakładzie Ciepłowniczym "Janina" w Libiążu - PROJEKTOWANIE

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/29/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WENSE/PNZN/29/2023 + załączniki

2. Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 27.02.2023 do godz.: 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/23/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/22/01/014 - Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Działu Inwestycji i budynku Izby Pamięci w ZC Ziemowit

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/23/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10.00.

 

1. SIWZ WENSE/PNZN/23/2023 + ZAŁĄCZNIKI

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 01.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/27/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/22/01/012 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów przy ul. Węglowej w Bieruniu (ZC Piast)”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/27/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WENSE/PNZN/27/2023 + załączniki

2. Informacja o wyborze

więcej >