Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.09.2022r. do godz. 10:00

Miej­sce skła­da­nia ofert:

WĘ­GLO­KOKS ENER­GIA sp. z o.o.
ul. Mic­kie­wi­cza 29, 40-085 Ka­to­wi­ce
w po­ko­ju nr 5.62 wie­ża "B",

w ter­mi­nie do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 

w ter­mi­nie do dnia 02.09.2022r. do godz. 10:00 

w ter­mi­nie do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ nr WE­NSE/PNZN/94/2022 + za­łącz­ni­ki  

2. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.08.2022r. 

3. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.08.2022r.

3.1 Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianach z dnia 25.08.2022r.

3.2 Załącznik nr 3 do SIWZ - OFERTA - Formularz cenowy oferty po zmianach z dnia 25.08.2022r. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty