Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 21.02.2023 do godz.: 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/16/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/22/01/011 Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Janina”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/16/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.02.2023 r. do godziny 10.00.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 21.02.2023 r. do godziny 10:00

 

1. SIWZ WENSE/PNZN/16/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. I TURA pytań i zmiana SIWZ z dnia 31.01.2023r.