Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 27.02.2023 do godz.: 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/23/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/22/01/014 - Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Działu Inwestycji i budynku Izby Pamięci w ZC Ziemowit

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/23/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10.00.

1. SIWZ WENSE/PNZN/23/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY