Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami WENSE/KOZN/39/2023
Termin składania ofert: do dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/KOZN/39/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Konkurs ofert na realizację Zadania:

„NSE/23/UR/004 – Remont sklepienia kotła WR 10/M w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/KOZN/39/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023r. do godziny 10:00.

Zaproszenie nr WENSE/KOZN/39/2023

Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy

Zał. nr 2 do Zaproszenia - OFERTA - Formularz oferty

Zał. nr 3 do Zaproszenia - Wykaz wykonanych zamówień

Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia RODO

Zał. nr 5 do Zaproszenia - Kl. inform. Zamawiającego wynikająca z RODO
Zał. Nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego