Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.03.2023r. do godz. 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/40/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Przebudowa instalacji odżużlania kotłów WR10 w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Lędzinach - Etap I część budowlana”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/40/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ + Załączniki