W związku z wejściem w życie w dniu 01 marca 2023 roku zmiany Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 8 lutego 2023 D.U. 2023 poz. 295) dalej zwana Ustawa, oraz zmianą niniejszej zmiany Ustawy procedowaną przez Sejm, dla uprawnionych (określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy) odbiorców ciepła przysługiwać będzie ochrona. Dla odbiorców innych niż określonych w art. 4 ust. 1 ustawy stosowana będzie taryfa dla ciepła.


Dla Odbiorców uprawnionych w okresie od 1 marca 2023 roku będą stosowane ceny najniższe w przypadku gdy maksymalna cena dostawy ciepła tj. cena obowiązująca na dzień 30 września 2022 roku powiększona o 40% jest wyższa od:


1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie

albo

2) cen i stawek opłat zawartych w aktualnie zatwierdzonej taryfie.


WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
informuje


Od 01 marca 2023 roku do czasu zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła najniższa średnia cena dostaw ciepła dla Odbiorców uprawnionych, dla których ciepło dostarczane jest z:
1. Zespołu Źródeł: Ciepłownia „Nowy Wirek”, Elektrociepłownia „Mikołaj”, Źródło OZE (grupy taryfowe M-NW) to:
a) średnia cena ciepła wg najniższych cen i stawek opłat, która wynosi:

123,93 zł

 

pobierz plik

 

2. Ciepłowni „Helemba” (grupy taryfowe H) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

122,70 zł

 

pobierz plik

 

3. Ciepłowni „Bielszowice” (grupy taryfowe B) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

115,86 zł

 

pobierz plik

 

4. Kotłowni „Wygoda” (grupa taryfowa W) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, która wynosi:

150,95 zł

 

pobierz plik

 

5. Kotłowni „Śląsk” (grupa taryfowa KSL) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

136,04 zł

 

pobierz plik

 

 

Dla pozostałych Odbiorców (nie uprawnionych) obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.60.2022.RZ z dnia 16 stycznia 2023 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 25 (2213) z dnia 17 stycznia 2023 r. oraz na stronie internetowej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

 

pobierz plik

 

Poniżej przedstawiamy średnie ceny dostaw dla danego systemu ciepłowniczego

 

zcp g12


Zgodnie z zapisami Ustawy (art. 12) Sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od 1 października 2022 do dnia 28 lutego 2023 roku stosowali ceny dostawy ciepła wyższe od cen maksymalnych tj. cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 roku powiększone o 40% przysługiwać będzie wyrównanie.

 

Spółka WE ZCP w miesiącu lutym 2023 r. zastosowała dla Odbiorców z grupy M-NW/s, M-NW/wi, M-NW/wg, M-NW/wg-iz ceny i stawki opłat zgodne z zatwierdzoną taryfą tj. wyższe od cen maksymalnych. WE ZCP wystąpi do Zarządcy Rozliczeń S.A. z wnioskiem o wypłatę wyrównania za miesiąc luty 2023 rok. Jednakże na dzień dzisiejszy Zarządca Rozliczeń S.A. nie opublikował wniosku o wypłatę wyrównania z uwagi na brak rozporządzenia ministra określającego wzór wniosku. Niezwłocznie po opublikowaniu wniosku Spółka złoży wniosek o wyrównanie.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 12e Ustawy Sprzedawca ciepła, któremu przysługuje wyrównanie, o którym mowa w art. 12c ust 1 jest obowiązany do uwzględnienia wyrównania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy i korekty rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania.

 


Wobec powyższego Spółka WE ZCP w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania od Zarządcy Rozliczeń S.A. wystawi korekty faktur za miesiąc luty 2023 rok.