08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Informacja – Maksymalna cena prądu

4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) dalej zwana Ustawą1, w związku z tym Spółka:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że dla określonych grup odbiorców cena prądu w 2023 roku nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie1 tj.:

1) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a

2) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e

 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Dla klientów z Grup II-IV maksymalna cena obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Poniżej grupy odbiorców energii elektrycznej, których obejmuje ochrona przed podwyżkami:

 

 

GRUPA I

Odbiorca uprawniony - odbiorca końcowy gospodarstwo domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwana dalej Ustawą2 (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. a Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2000 kWh zgodnie z Ustawą nie składają oświadczenia Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2600 kWh/3000 kWh składają oświadczenie, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY I wynosi 693 zł/MWh

 

 

GRUPA II

1. Przedsiębiorca będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. b Ustawy1)

2. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady (UE), oraz producenci rolni (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. c Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY II wynosi 785 zł/MWh

(POBIERZ) Oświadczenie

 

 

Grupa III

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. d Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY III wynosi 785 zł/MWh

POBIERZ Oświadczenie

 

 

Grupa IV

Inne podmioty, które zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania działalności lub zadań określonych w ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. e Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY IV wynosi 785 zł/MWh

 

 

POBIERZ Oświadczenie

 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 LISTOPADA 2022 R. papierowo lub elektronicznie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oświadczenie można:

  1. wysłać pocztą na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice,
  2. złożyć osobiście w WĘGLOKOKS ENRGIA ZCP ul. Szyb Walenty 26 41-700 Ruda Śląska,
  3. wysłać elektronicznie na adres: bok@weglokoksenergia.pl

PLIKI DO POBRANIA

1)Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)
(POBIERZ)

2)Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127)
(POBIERZ)

Ceny za ciepło


20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 15 września D.U. 2022 poz. 1967) dalej zwana Ustawa. Ustawa gwarantuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wybranych grup Odbiorców ciepła, którzy spełniają warunki określone w Ustawie, podłączonych do systemów ciepłowniczych w wysokości:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

2) 103,82 zł netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

„Średnia cena wytwarzania z rekompensatą” obowiązuje w okresie od dnia 1 października 2022 roku
do 30 kwietnia 2023 roku.

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

informuje, że aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z aktualnie stosowanej taryfy WE ZUT jest wyższa od cen, o których mowa w Ustawie.
Poniżej przedstawiamy stawki opłat z rekompensatą dla poszczególnych grup taryfowych, wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła w zakresie zwolnionym z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od dnia 1 października 2022 r. :


Grupa taryfowa KG:

Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w źródłach ciepła eksploatowanych przez Węglokoks Energia ZUT, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, w których paliwem jest gaz ziemny, a nośnikiem ciepła jest gorąca woda.

Stawka netto opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (z rekompensatą) zł/MW/m-c 3 449,76

Stawka netto opłaty za ciepło (z rekompensatą) zł/GJ 141,53

 

Grupa taryfowa KO:

Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w źródłach ciepła eksploatowanych przez Węglokoks Energia ZUT, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, w których paliwem jest olej opałowy, a nośnikiem ciepła jest gorąca woda.


Stawka netto opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (z rekompensatą) zł/MW/m-c 3 994,65

Stawka netto opłaty za ciepło (z rekompensatą) zł/GJ 137,77

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE i WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z aktualnie stosowanej taryfy WE NSE i WE ZCP jest niższa od cen, o których mowa w Ustawie.

W związku z wpływającymi do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. licznymi pytaniami informujemy, że Spółka nie posiada "lokalnych źródeł ciepła" / "lokalnych sieci ciepłowniczych" .

 

Wszyscy Odbiorcy ciepła z WE NSE zasilani są z scentralizowanych (miejskich) sieci ciepłowniczych.

 

Informujemy, że Odbiorcy ciepła zostaną objęci (jeśli zaistnieją do tego przesłanki tj. średnie ceny wytwarzania zatwierdzone w taryfie dla ciepła będą wyższe niż określone w ustawie) wsparciem o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ceny wytwarzania ciepła ustalone w oparciu o średnią cenę wytwarzania z rekompensatą)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo:

 

 

https://weglokoksenergia.pl/pl/dla-mediow/archiwum-aktualnosci/360-srednia-cena-wytwarzania-z-rekompensata-w-zycie-weszla-ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla

20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 15 września D.U. 2022 poz. 1967) dalej zwana Ustawa, w związku z tym Spółka:


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

informuje,

 

że dla wybranych Odbiorców ciepła podłączonych do systemów ciepłowniczych, które spełniają warunki Ustawy przysługuje ochrona w formie stałej gwarantowanej średniej ceny wytwarzania ciepła zwana dalej „cena z rekompensatą” w wysokości:

 

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

 

2) 103,82 zł netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 

„Cena z rekompensatą” stosowana będzie w rozliczeniach w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku z uprawnionymi Odbiorcami tj. tymi, którzy spełnią warunki określone
w niniejszej Ustawie.

 

Ceny wytwarzania ciepła tj. :

 

a) cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW oraz rata miesięczna w zł/MW/m-c,

 

b) cena ciepła w zł/GJ

 

c) cena nośnika ciepła w zł/m3

 

wynikające z gwarantowanej w Ustawie średniej ceny wytwarzania ciepła tj. „ceny z rekompensatą” dla poszczególnych grup taryfowych zamieszczone będą na stronie internetowej WE ZCP

 

https://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WEZCP w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/nse/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WENSE w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/zut/pl/ w zakładce Taryfy WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT w folderze Ceny_rekompensata

 

Cena z rekompensatą dotyczy wyłącznie wytwarzania ciepła wobec czego stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła nie ulegają zmianie – wszystkich odbiorców będą obowiązywały stawki opłat według obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym Taryfy dla ciepła.

 

Odbiorcy ciepła, którym na mocy Ustawy nie przysługuje „cena z rekompensatą” obciążani będą zgodnie z aktualnie obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym Taryfą dla ciepła.

 

PONIŻEJ WYKAZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO „CENY Z REKOMPENSATĄ” (art.4 ust. 1 Ustawy)

 

1. gospodarstwa domowe,

 

2. wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

3. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

4. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, noclegownie, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty, kościoły i związki wyznaniowe, Ochotnicza Straż Pożarna, etc. o ile złożą odpowiednie oświadczenie.

 

Odbiorcy, o których mowa w punktach 2, 3 oraz 4 składają do:

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

oświadczenie na piśmie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 10 października 2022 r.

 

Odbiorcy zaliczani do określonych w punktach 2 lub 3 składają oświadczenia wg Załącznika nr 1, natomiast odbiorcy zaliczani do określonych w punkcie VI.4 składają oświadczenia wg Załącznika nr 2.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć:

 

• na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie).

 

• drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@weglokoksenergia.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie, oświadczeń, pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze np. KRS)

 

UWAGA!

 

Zachęcamy przed wypełnieniem oświadczenia według Załącznika nr 1, lub/i nr 2 do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, udzielimy Państwu wskazówek w zakresie poprawności wypełnienia oświadczeń a także służymy pomocą w zakresie pozyskania danych historycznych do określenia szacowanej wielkości zapotrzebowanego ciepła w okresie objętym „ceną z rekompensatą”

 

Przypominamy, że GRUPA KAPITAŁOWA WĘGLOKOKS ENERGIA zapewnia swoim Odbiorcom bieżący dostęp do danych rozliczeniowych, wszystkich raportów oraz faktur w swoim bezpłatnym serwisie e-BOK. Wszelkie niezbędne informacje na temat rejestracji oraz warunków korzystania
z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta GK Węglokoks Energia znajdą Państwo na stronie internetowej https://ebok.weglokoksenergia.pl:4443/login w zakładce „Dokumenty”.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (32) 416 74 74 lub za pomocą adresu e-mail: bok@weglokoksenergia.pl.

 

Odbiorcom ciepła, którzy skorzystali ze wsparcia na ogrzewanie na podstawie odrębnych przepisów NIE PRZYSŁUGUJE „CENA Z REKOMPENSATĄ”

 

Przepisy, o których mowa powyżej to:

 

• ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

 

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

 

• art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

• art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 1)

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 2)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 

sidebar3