30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

ZUT akt cieplo

 

 

NSE akt cieplo

 

 

ZCP akt cieplo

 

2023 05 09 KOMUNIKAT INFORMACJA dot. zwrotu srodkow WEZCP Odbiorcy M NW

Informacja – Maksymalna cena prądu

4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) dalej zwana Ustawą1, w związku z tym Spółka:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że dla określonych grup odbiorców cena prądu w 2023 roku nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie1 tj.:

1) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a

2) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e

 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Dla klientów z Grup II-IV maksymalna cena obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Poniżej grupy odbiorców energii elektrycznej, których obejmuje ochrona przed podwyżkami:

 

 

GRUPA I

Odbiorca uprawniony - odbiorca końcowy gospodarstwo domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwana dalej Ustawą2 (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. a Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2000 kWh zgodnie z Ustawą nie składają oświadczenia Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2600 kWh/3000 kWh składają oświadczenie, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY I wynosi 693 zł/MWh

 

 

GRUPA II

1. Przedsiębiorca będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. b Ustawy1)

2. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady (UE), oraz producenci rolni (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. c Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY II wynosi 785 zł/MWh

(POBIERZ) Oświadczenie

 

 

Grupa III

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. d Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY III wynosi 785 zł/MWh

POBIERZ Oświadczenie

 

 

Grupa IV

Inne podmioty, które zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania działalności lub zadań określonych w ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. e Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY IV wynosi 785 zł/MWh

 

 

POBIERZ Oświadczenie

 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 LISTOPADA 2022 R. papierowo lub elektronicznie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oświadczenie można:

  1. wysłać pocztą na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice,
  2. złożyć osobiście w WĘGLOKOKS ENRGIA ZCP ul. Szyb Walenty 26 41-700 Ruda Śląska,
  3. wysłać elektronicznie na adres: bok@weglokoksenergia.pl

PLIKI DO POBRANIA

1)Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)
(POBIERZ)

2)Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127)
(POBIERZ)

W związku z wpływającymi do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. licznymi pytaniami informujemy, że Spółka nie posiada "lokalnych źródeł ciepła" / "lokalnych sieci ciepłowniczych" .

 

Wszyscy Odbiorcy ciepła z WE NSE zasilani są z scentralizowanych (miejskich) sieci ciepłowniczych.

 

Informujemy, że Odbiorcy ciepła zostaną objęci (jeśli zaistnieją do tego przesłanki tj. średnie ceny wytwarzania zatwierdzone w taryfie dla ciepła będą wyższe niż określone w ustawie) wsparciem o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ceny wytwarzania ciepła ustalone w oparciu o średnią cenę wytwarzania z rekompensatą)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo:

 

 

https://weglokoksenergia.pl/pl/dla-mediow/archiwum-aktualnosci/360-srednia-cena-wytwarzania-z-rekompensata-w-zycie-weszla-ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla

sidebar3