W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach został złożony Plan Połączenia Spółek: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w  Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).
 
Planowane połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółki Przejmowanej na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną wydane Wspólnikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w art. 514 § 1 k.s.h. (zakaz obejmowania przez spółkę przejmującą udziałów własnych za udziały, które spółka ta posiada w spółce przejmowanej).
 
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Z dniem połączenia Wspólnicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.staną się Wspólnikami WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
 
Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 29 sierpnia 2016r.
Kolejnym etapem procesu połączenia Spółek będzie badanie Planu Połączenia w zakresie jego rzetelności i poprawności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd rejestrowy.

Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek

www.weglokoksenergia.pl/zcp

www.pec.rsl.pl

 

Załącznik: Plan połączenia

 

sidebar3