18 października w Knurowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o. a Komart sp. z o. o. Porozumienie zawarto w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie odpadow komunalnych.
Dokument podpisali Wiceprezes ds. Korporacyjnych, restrukturyzacji i Rozwoju WE - Pan Marek Gralec i Prezes Komart sp. z o. o. – Pani Katarzyna Makarowicz.

Obie spółki wyraziły w ten sposób chęć intensywnej współpracy. Dla  WĘGLOKOKS ENERGIA jest to porozumienie ważne ze względu na zainteresowanie spółki rozszerzeniem rynków ciepła i nowymi źródłami wytwarzania energii na terenie Polski południowej, KOMART natomiast posiada Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i jest zainteresowany współpracą w zakresie dostaw paliwa formowanego wytwarzanego na ich bazie oraz w zakresie budowy biogazowni wykorzystującej te odpady dla produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Spółki udzieliły sobie nawzajem zapewnienia, że rozmowy i negocjacje prowadzone w przedmiocie ewentualnej współpracy w obszarze inwestycji energetycznych w biogazownię na odpady komunalne i późniejszych dostaw i odbioru przez WE paliwa formowanego z odpadów komunalnych do wspólnej instalacji termicznego przetwarzania, będą prowadzone w dobrej wierze i w celu uzyskania przez Strony informacji pozwalających na zawarcie umowy, na mocy której po zbudowaniu instalacji przez WE KOMART złoży ofertę dostawy paliwa alternatywnego.

 

sidebar3