W poniedziałek 24.10.2016 r. podpisany został nowy "Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników WĘGLOKOKS ENERGIA NSE  sp. z o. o."(ZUZP).

Podpisanie nowego ZUZP jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac, rozmów i negocjacji, rozpoczętych w marcu br.
Rozpoczęcie prac nad nowym ZUZP miało związek z wypowiedzeniem obowiązującego wcześniej Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników NSE. Wypowiedzenie zostało dokonane przez Pracodawcę w dniu 31.12.2015 r. ze skutkiem na dzień 31.12.2018 r. Wypracowanie nowego ZUZP jest spowodowane troską zapewnienia pracownikom WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o. stabilnych warunków pracy i płacy.

Nowy ZUZP przewiduje włączenie do stawek zasadniczych wynagrodzenia miesięcznego dodatkowych wypłat w postaci nagród: z okazji święta branżowego "Dzień Energetyka" i nagrody rocznej. Zmieni się także sposób wynagradzania za pracę w niedziele i święta. Sobota nie będzie już dniem wolnym od pracy z płacą jak za niedzielę czy święto.

Następnym etapem prac będzie opracowanie i uzgodnienie nowego Regulaminu Pracy, który będzie spójny z nowym ZUZP. Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy i Regulamin Pracy będą obowiązywać od 01.01.2017 r. Warunkiem jest tutaj zarejestrowanie nowego ZUZP przez Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Krakowie.

Stronami dokumentu są:
1.WĘGLOKOKS ENERGIA NSE  sp. z o. o. reprezentowany przez:
Bogdana Gorgola - Prezesa Zarządu,
2.Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowana przez:
Dariusza Gierka - Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność",
Artura Dziurdzię - Zastępcę Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność",
3.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej  WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowany przez:
Zbigniewa Kaczmarka - Przewodniczącego Prezydium Zarządu,
Aleksandra Derewońko - Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Zarządu.

sidebar3