20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 15 września D.U. 2022 poz. 1967) dalej zwana Ustawa, w związku z tym Spółka:


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

informuje,

 

że dla wybranych Odbiorców ciepła podłączonych do systemów ciepłowniczych, które spełniają warunki Ustawy przysługuje ochrona w formie stałej gwarantowanej średniej ceny wytwarzania ciepła zwana dalej „cena z rekompensatą” w wysokości:

 

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

 

2) 103,82 zł netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 

„Cena z rekompensatą” stosowana będzie w rozliczeniach w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku z uprawnionymi Odbiorcami tj. tymi, którzy spełnią warunki określone
w niniejszej Ustawie.

 

Ceny wytwarzania ciepła tj. :

 

a) cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW oraz rata miesięczna w zł/MW/m-c,

 

b) cena ciepła w zł/GJ

 

c) cena nośnika ciepła w zł/m3

 

wynikające z gwarantowanej w Ustawie średniej ceny wytwarzania ciepła tj. „ceny z rekompensatą” dla poszczególnych grup taryfowych zamieszczone będą na stronie internetowej WE ZCP

 

https://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WEZCP w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/nse/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WENSE w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/zut/pl/ w zakładce Taryfy WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT w folderze Ceny_rekompensata

 

Cena z rekompensatą dotyczy wyłącznie wytwarzania ciepła wobec czego stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła nie ulegają zmianie – wszystkich odbiorców będą obowiązywały stawki opłat według obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym Taryfy dla ciepła.

 

Odbiorcy ciepła, którym na mocy Ustawy nie przysługuje „cena z rekompensatą” obciążani będą zgodnie z aktualnie obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym Taryfą dla ciepła.

 

PONIŻEJ WYKAZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO „CENY Z REKOMPENSATĄ” (art.4 ust. 1 Ustawy)

 

1. gospodarstwa domowe,

 

2. wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

3. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

4. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, noclegownie, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty, kościoły i związki wyznaniowe, Ochotnicza Straż Pożarna, etc. o ile złożą odpowiednie oświadczenie.

 

Odbiorcy, o których mowa w punktach 2, 3 oraz 4 składają do:

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

oświadczenie na piśmie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 10 października 2022 r.

 

Odbiorcy zaliczani do określonych w punktach 2 lub 3 składają oświadczenia wg Załącznika nr 1, natomiast odbiorcy zaliczani do określonych w punkcie VI.4 składają oświadczenia wg Załącznika nr 2.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć:

 

• na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie).

 

• drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@weglokoksenergia.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie, oświadczeń, pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze np. KRS)

 

UWAGA!

 

Zachęcamy przed wypełnieniem oświadczenia według Załącznika nr 1, lub/i nr 2 do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, udzielimy Państwu wskazówek w zakresie poprawności wypełnienia oświadczeń a także służymy pomocą w zakresie pozyskania danych historycznych do określenia szacowanej wielkości zapotrzebowanego ciepła w okresie objętym „ceną z rekompensatą”

 

Przypominamy, że GRUPA KAPITAŁOWA WĘGLOKOKS ENERGIA zapewnia swoim Odbiorcom bieżący dostęp do danych rozliczeniowych, wszystkich raportów oraz faktur w swoim bezpłatnym serwisie e-BOK. Wszelkie niezbędne informacje na temat rejestracji oraz warunków korzystania
z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta GK Węglokoks Energia znajdą Państwo na stronie internetowej https://ebok.weglokoksenergia.pl:4443/login w zakładce „Dokumenty”.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (32) 416 74 74 lub za pomocą adresu e-mail: bok@weglokoksenergia.pl.

 

Odbiorcom ciepła, którzy skorzystali ze wsparcia na ogrzewanie na podstawie odrębnych przepisów NIE PRZYSŁUGUJE „CENA Z REKOMPENSATĄ”

 

Przepisy, o których mowa powyżej to:

 

• ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

 

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

 

• art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

• art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 1)

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 2)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 

sidebar3