Ceny za ciepło


20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 15 września D.U. 2022 poz. 1967) dalej zwana Ustawa. Ustawa gwarantuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wybranych grup Odbiorców ciepła, którzy spełniają warunki określone w Ustawie, podłączonych do systemów ciepłowniczych w wysokości:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

2) 103,82 zł netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

„Średnia cena wytwarzania z rekompensatą” obowiązuje w okresie od dnia 1 października 2022 roku
do 30 kwietnia 2023 roku.

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

informuje, że aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z aktualnie stosowanej taryfy WE ZUT jest wyższa od cen, o których mowa w Ustawie.
Poniżej przedstawiamy stawki opłat z rekompensatą dla poszczególnych grup taryfowych, wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła w zakresie zwolnionym z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od dnia 1 października 2022 r. :


Grupa taryfowa KG:

Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w źródłach ciepła eksploatowanych przez Węglokoks Energia ZUT, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, w których paliwem jest gaz ziemny, a nośnikiem ciepła jest gorąca woda.

Stawka netto opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (z rekompensatą) zł/MW/m-c 3 449,76

Stawka netto opłaty za ciepło (z rekompensatą) zł/GJ 141,53

 

Grupa taryfowa KO:

Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w źródłach ciepła eksploatowanych przez Węglokoks Energia ZUT, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, w których paliwem jest olej opałowy, a nośnikiem ciepła jest gorąca woda.


Stawka netto opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (z rekompensatą) zł/MW/m-c 3 994,65

Stawka netto opłaty za ciepło (z rekompensatą) zł/GJ 137,77

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE i WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z aktualnie stosowanej taryfy WE NSE i WE ZCP jest niższa od cen, o których mowa w Ustawie.

sidebar3