Informacja – Maksymalna cena prądu

4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) dalej zwana Ustawą1, w związku z tym Spółka:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że dla określonych grup odbiorców cena prądu w 2023 roku nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie1 tj.:

1) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a

2) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e

 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Dla klientów z Grup II-IV maksymalna cena obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Poniżej grupy odbiorców energii elektrycznej, których obejmuje ochrona przed podwyżkami:

 

 

GRUPA I

Odbiorca uprawniony - odbiorca końcowy gospodarstwo domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwana dalej Ustawą2 (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. a Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2000 kWh zgodnie z Ustawą nie składają oświadczenia Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2600 kWh/3000 kWh składają oświadczenie, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY I wynosi 693 zł/MWh

 

 

GRUPA II

1. Przedsiębiorca będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. b Ustawy1)

2. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady (UE), oraz producenci rolni (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. c Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY II wynosi 785 zł/MWh

(POBIERZ) Oświadczenie

 

 

Grupa III

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. d Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY III wynosi 785 zł/MWh

POBIERZ Oświadczenie

 

 

Grupa IV

Inne podmioty, które zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania działalności lub zadań określonych w ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. e Ustawy1)

PEŁNA LISTA ODBIORCÓW (POBIERZ)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY IV wynosi 785 zł/MWh

 

 

POBIERZ Oświadczenie

 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 LISTOPADA 2022 R. papierowo lub elektronicznie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oświadczenie można:

  1. wysłać pocztą na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice,
  2. złożyć osobiście w WĘGLOKOKS ENRGIA ZCP ul. Szyb Walenty 26 41-700 Ruda Śląska,
  3. wysłać elektronicznie na adres: bok@weglokoksenergia.pl

PLIKI DO POBRANIA

1)Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)
(POBIERZ)

2)Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127)
(POBIERZ)

sidebar3