Miło nam poinformować, iż Rada Nadzorcza Spółki WĘGLOKOKS S.A> na posiedzeniu w dniu 12 maja br., po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała Zarząd WĘGLOKOKS S.A. IX kadencji w składzie:

Sławomir Obidziński - Prezes Zarządu

Tomasz Heryszek - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Krzysztof Mikuła - Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Ponadto, w skład Zarządu IX kadencji będzie wchodzić Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności Spółki znajdą się w kompetencjach Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie prace z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015.

Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

sidebar3