30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Spółki GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA otrzymały certyfikaty jakości ciepła PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty udowadniają,
że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia smogu.

 

W przejrzysty sposób potwierdzają wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego
na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji do powietrza substancji szkodliwych takich jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

 

Certyfikaty w zakresie niskiej emisji przyznają zakładom klasę A z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Wskaźniki emisji zakładów należące do spółek GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA są w skali ogólnej ponad 40 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz ponad 1000 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu w porównaniu do lokalnych kotłowni węglowych.

Świadectwa otrzymały ciepłownie „Bielszowice”, „Halemba”, „Nowy Wirek” oraz EC „Miłołaj” należące do Węglokoksu Energia ZCP, a także zakłady ciepłownicze „Janina”, „Brzeszcze”, „Czeczott”, „Piast” i „Ziemowit” wchodzące w skład Węglokoksu Energia NSE.
   
Smog to współcześnie jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Według analiz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskutek złej jakości powietrza statystycznie co 10 minut umiera jeden mieszkaniec Polski, co daje około 45 000 zgonów w ciągu roku. Ponad połowa szkodliwych substancji emitowana jest z domów mieszkalnych i lokalnych kotłowni. Celem GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA jest rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączanie do ciepła systemowego kolejnych domów, a tym samym poprawa jakości powietrza w śląskich i małopolskich miastach.

  DSC4557

 DSC4582

 DSC4591

 DSC4594v2

Zakończyła się 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ważny głos w toczących się dyskusjach zabrali eksperci z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, która była oficjalnym partnerem tego, jednego z najważniejszych spotkań biznesowych w kraju. W jednym z paneli udział wziął prezes Węglokoksu Energia Jacek Boroń.

 

Wśród wiodących paneli tematycznych był z pewnością ten poświęcony branży górniczej, w której w roli eksperta wystąpił Sławomir Obidziński prezes WĘGLOKOKS S.A. Debatę pn. "Polski węgiel - perspektywa 2030" otworzył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który rozpoczął wystąpienie od złożenia hołdu tragicznie zmarłym górnikom w kopalni Zofiówka, by następnie przedstawić główne kierunki rozwoju branży na najbliższe kilkanaście lat.

 

- Zabezpieczenie krajowych potrzeb energetycznych, synergia węglowych źródeł energii, innowacje, transfer wiedzy i technologii za granicę. Dzięki efektywnemu zarządzaniu, odważnym decyzjom, górnictwo to znów ważna i perspektywiczna gałąź gospodarki – mówił minister Tobiszowski.

 

Rola węgla w zmieniającej się sytuacji rynkowej, stabilność, umiejętne planowanie, inwestycje, bezpieczeństwo oraz innowacje cyfrowe – to wokół tych zagadnień dyskusję toczyli czołowi przedstawiciele branży. Jak mówił prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński, w ubiegłym roku do Polski napłynęło 13,3 mln t węgla, wobec ok. 9 mln t rocznie w dwóch poprzednich latach, choć rekordowy dla importu był rok 2011, kiedy było to aż 15 mln t. Spada natomiast polski eksport węgla - w ub.r. za granicę wysłano 6,3 mln t, wobec 8,3 mln t rok wcześniej.

 

- Inwestycje w górnictwie trwają lata, w związku z tym w następnych latach należy spodziewać się, że ta struktura importu i wolumen będzie może nawet trochę większy. Nie należy się temu dziwić, to jest normalna rzecz. Wiele krajów produkujących węgiel importuje go i eksportuje, ponieważ jakości węgla dla różnych przemysłów często się różnią i potrzebny jest import - mówił Obidziński, wskazując, iż do Polski importowany jest m.in. przeznaczony dla ciepłownictwa węgiel o niskim zasiarczeniu, którego w kraju brakuje.

 

Wiele miejsca w trakcie debat przemysłowych poświęcono hutnictwu. W panelu pn. „Europejskie hutnictwo pod presją” Krzysztof Mikuła, wiceprezes WĘGLOKOKS S.A. ds. grupy kapitałowej mówił o scenariuszach rozwoju działalności hutniczej.

 

- Akwizycje przedsiębiorstw posiadających własne stalownie, budowanie zaplecza wsadowego czy ścisła współpraca np. kapitałowa z partnerem posiadającym niezbędną infrastrukturę wymaganą do właściwego, pełnego funkcjonowania przedsiębiorstw z GK WEGLOKOKS to działania, które mogą nas uniezależnić od potentatów na rynku stali – przekonywał Mikuła.

 

Wśród tematów poruszanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiła się także kwestia pilnych zmian legislacyjnych, służących rozwojowi ciepłownictwa.

 

- Zmienione powinny być plany miejscowe zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz tak, by sprzyjały one rozwiązaniom służącym energetyce rozproszonej – mówił Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energii.

 

W panelu "Porty Morskie" GK Węglokoks reprezentował natomiast Artur Warsocki, prezes Inter Balt.

ekg slider 2018 2


RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

 


na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11) Umowy Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.ogłasza

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

  • Prezesa Zarządu,
  • Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów,
  • Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju


WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
2.    Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.” do dnia 08.05.2018 r., w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 900-1500 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
3.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godz. 1530.
4.    Kandydatem/kandydatką może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,
d)    spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
5.    Kandydatem/kandydatką nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
6.    Zgłoszenie musi zawierać:
a)    życiorys zawodowy (CV)
b)    list motywacyjny,
c)    informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem  (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail),
d)    oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,
e)    oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:
•    korzystam z pełni praw publicznych,
•    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
•    nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
•    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
•    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
•    nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
•    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
•    uczestniczę/nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczę/nie uczestniczę w  innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
•    moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
•    nie mam przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które się ubiegam,
•    nie zostałem/zostałam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych
•    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6.    Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych do dnia 08.05.2018 r. w godz. od 900-1500 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 416 75 02 lub 32 416 75 03).
7.    Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9.    Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA
sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 10.05.2018 r. od godziny 1000.
w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11.    W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 11.05.2018 r. od godziny 1000.
12.    Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy
kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko:

a)    Prezesa Zarządu obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej,
•    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
•    wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością.

b)    Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej,
•    wiedzę o zakresie finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

c)    Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej,
•    znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji
i sprzedaży oraz public relations.
13.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, złożone po terminie lub zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali powołani na członka zarządu mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną zniszczone po upływie powyższego terminu. Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
14.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
 

To było nasze święto. Obchodzony, jak każdego roku, 25 maja Dzień Ciepłownika był okazją do życzeń, podsumowań i podziękowań za pracę. Swoją obecnością uroczystość uświetnili wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, członkowie zarządu Węglokoksu S.A oraz spółek Grupy Kapitałowej. Przybyłych gości, przy dźwiękach Orkiestry Górniczej, witał zarząd spółki.

Przed nami wiele wyzwań, ale i wiele szans. Musimy dostosowywać się do wymagań unijnych, a z drugiej strony od dawna czekaliśmy na rozwiązania rynku mocy oraz wsparcia dla kogeneracji. Jestem pewny, że z taką załogą wykorzystamy wszystkie możliwości – mówił podczas otwarcia obchodów Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energia.

Po słowach prezesa, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wręczył Krzyże Zasługi Teresie Olmie i Zbigniewowi Przedpełskiemu oraz medale za Długoletnią Służbę. Odznaczeni zostali: Janusz Czajka, Krzysztof Drzewiecki, Zbigniew Kaczmarek, Tadeusz Moćko, Roman Plichowski, Marek Pietrowski, Krystian Stasiczek, Janusz Guzenda, Jan Sobota, Tadeusz Pudełko, Marian Musiał, Henryk Tomas, Marek Wiśniewski, Roman Potempa, Andrzej Botorek, Stanisława Wełna i Stanisław Błaszczuk    

Oznaki Honorowe za Zasługi dla Energetyki wręczył natomiast wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Odebrali je: Tadeusz Słaboń, Zbigniew Woźniak, Jan Grzebinoga, Andrzej Ciszczoń, Henryk Wojciuch, Józef Przybylski, Antoni Tuszyński i Andrzej Kubicki.

Tradycyjnie uhonorowani zostali również jubilaci świętujący od 15 do 50 lat pracy.

Później było już mniej oficjalnie. Wiele życzeń, gratulacji i zabawy do późnego wieczora.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

logotym projektow ue

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

W piątek 22 grudnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 9,25 mln zł.

 DSC1304
Podpisują– z lewej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, z prawej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

W ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska” spółka zmodernizuje ok. 5 km sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej (kanałowej i napowietrznej) zastępując je sieciami wykonanymi w technologii preizolowanej oraz wybuduje 7 nowych węzłów cieplnych. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2018-2019.

 DSC1315
z lewej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, z prawej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 21 412,27 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 1 681,70 ton – mówi Jerzy Warmuziński, prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

 DSC1321
Kolejno od lewej- Adam Knoppik, Kierownik Działu Efektywności Energetycznej, Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia

 

To druga z zawartych pod koniec ubiegłego roku z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie tak ważnych i proekologicznych inwestycji. Dzięki pierwszej do sieci ciepłowniczej zostanie włączonych 40 budynków wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. W wyniku zmiany sposobu dostawy ciepła ograniczona zostanie emisja CO2 oraz szkodliwych pyłów odpowiednio o 1540 ton  i 15,2 ton na rok, co znakomicie wpisuje się w politykę antysmogową państwa.

 

Termin realizacji – 2017-2019

 

Wartość całkowita – 13 445 622,00 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 9 253 333,77 PLN

 

Linki pomocnicze:

 

sidebar3