30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 15 września D.U. 2022 poz. 1967) dalej zwana Ustawa, w związku z tym Spółka:


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

informuje,

 

że dla wybranych Odbiorców ciepła podłączonych do systemów ciepłowniczych, które spełniają warunki Ustawy przysługuje ochrona w formie stałej gwarantowanej średniej ceny wytwarzania ciepła zwana dalej „cena z rekompensatą” w wysokości:

 

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

 

2) 103,82 zł netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 

„Cena z rekompensatą” stosowana będzie w rozliczeniach w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku z uprawnionymi Odbiorcami tj. tymi, którzy spełnią warunki określone
w niniejszej Ustawie.

 

Ceny wytwarzania ciepła tj. :

 

a) cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW oraz rata miesięczna w zł/MW/m-c,

 

b) cena ciepła w zł/GJ

 

c) cena nośnika ciepła w zł/m3

 

wynikające z gwarantowanej w Ustawie średniej ceny wytwarzania ciepła tj. „ceny z rekompensatą” dla poszczególnych grup taryfowych zamieszczone będą na stronie internetowej WE ZCP

 

https://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WEZCP w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/nse/pl/ w zakładce Taryfy i Koncesje WENSE w folderze Ceny_rekompensata

 

https://weglokoksenergia.pl/zut/pl/ w zakładce Taryfy WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT w folderze Ceny_rekompensata

 

Cena z rekompensatą dotyczy wyłącznie wytwarzania ciepła wobec czego stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła nie ulegają zmianie – wszystkich odbiorców będą obowiązywały stawki opłat według obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym Taryfy dla ciepła.

 

Odbiorcy ciepła, którym na mocy Ustawy nie przysługuje „cena z rekompensatą” obciążani będą zgodnie z aktualnie obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym Taryfą dla ciepła.

 

PONIŻEJ WYKAZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO „CENY Z REKOMPENSATĄ” (art.4 ust. 1 Ustawy)

 

1. gospodarstwa domowe,

 

2. wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

3. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,

 

4. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, noclegownie, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty, kościoły i związki wyznaniowe, Ochotnicza Straż Pożarna, etc. o ile złożą odpowiednie oświadczenie.

 

Odbiorcy, o których mowa w punktach 2, 3 oraz 4 składają do:

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT

 

oświadczenie na piśmie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 10 października 2022 r.

 

Odbiorcy zaliczani do określonych w punktach 2 lub 3 składają oświadczenia wg Załącznika nr 1, natomiast odbiorcy zaliczani do określonych w punkcie VI.4 składają oświadczenia wg Załącznika nr 2.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć:

 

• na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie).

 

• drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@weglokoksenergia.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie, oświadczeń, pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze np. KRS)

 

UWAGA!

 

Zachęcamy przed wypełnieniem oświadczenia według Załącznika nr 1, lub/i nr 2 do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, udzielimy Państwu wskazówek w zakresie poprawności wypełnienia oświadczeń a także służymy pomocą w zakresie pozyskania danych historycznych do określenia szacowanej wielkości zapotrzebowanego ciepła w okresie objętym „ceną z rekompensatą”

 

Przypominamy, że GRUPA KAPITAŁOWA WĘGLOKOKS ENERGIA zapewnia swoim Odbiorcom bieżący dostęp do danych rozliczeniowych, wszystkich raportów oraz faktur w swoim bezpłatnym serwisie e-BOK. Wszelkie niezbędne informacje na temat rejestracji oraz warunków korzystania
z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta GK Węglokoks Energia znajdą Państwo na stronie internetowej https://ebok.weglokoksenergia.pl:4443/login w zakładce „Dokumenty”.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (32) 416 74 74 lub za pomocą adresu e-mail: bok@weglokoksenergia.pl.

 

Odbiorcom ciepła, którzy skorzystali ze wsparcia na ogrzewanie na podstawie odrębnych przepisów NIE PRZYSŁUGUJE „CENA Z REKOMPENSATĄ”

 

Przepisy, o których mowa powyżej to:

 

• ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

 

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

 

• art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

• art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 1)

Wzór oświadczenia (Załącznik nr 2)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 

RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA - OBNIŻONA STAWKA PODATKU VAT NA CIEPŁO I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 31.10.2022 ROKU
Szanowni Państwo
Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS ENERGIA tj. Spółka
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
informuje,
że wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług (D.U. poz. 196) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłużono obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT dla energii cieplnej i energii elektrycznej do dnia 31 października 2022r.

 

 Załącznik:

Ulotka tarcza antyinflacyjna_01.08.2022

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

dramatyczna sytuacja na Ukrainie poruszyła niemal wszystkich. Wojna rosyjsko-ukraińska jest ogromnym dramatem dla tysięcy ludzi, dorosłych i dzieci - niewinnych ofiar nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej. W wyniku inwazji w Ukrainie dochodzi do katastrofy humanitarnej.

W całym kraju organizowana jest pomoc dla uchodźców ze wschodu. Trwają zbiórki pieniędzy, żywności, artykułów higienicznych oraz innych niezbędnych do życia artykułów.

Wyrażając chęć pomocy naszym sąsiadom Węglokoks S.A. utworzył konto, na które można wpłacać darowizny dla dotkniętej wojną Ukrainy.

Nie pozostając biernymi wobec dramatu narodu ukraińskiego doświadczającego rosyjskiej agresji zachęcamy Państwa do okazania solidarności i pomocy poprzez wpłatę na wskazane konto bankowe.

49 1020 1026 0000 1802 0224 1230

z dopiskiem: „Pomoc dla Ukrainy”

Każda złotówka to gest wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów.

sidebar3