08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Węglokoks Energia trzyma kciuki za swoich zawodników w niezwykłym biegu, mierzonym piętrami wież, w których na co dzień pracujemy.

Jolanta Pośpiech (na zdj.) z Działu Kadr i Paweł Suliga z Biura IT już w najbliższą niedzielę, 19 lutego, zmierzą się z 42 piętrami i 824 schodami.

WĘGLOKOKS CUP to bieg, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Pasjonująca rywalizacja biegaczy mierzona jest nie metrami, a piętrami, której celem jest zdobycie szczytów Katowic. Dwie wieże, 42 kondygnacje i 824 stopnie do pokonania! Już 19 lutego w Katowicach (Mickiewicza 29) odbędzie się pierwsza edycja Biegu Dwóch Wież WĘGLOKOKS CUP, będąca inauguracją Pucharu Polski w Biegach po Schodach. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Biegów Górskich. Sponsorami strategicznymi: WĘGLOKOKS S.A. oraz WĘGLOKOKS ENERGIA. Partnerem: Biuro Centrum – zarządca biurowca.

– Dobrze wiemy, że w życiu wcześniej czy później pojawiają się „schody”. W Grupie Kapitałowej Węglokoks nie boimy się wyzwań, a ten bieg z pewnością takim wyzwaniem będzie. Pierwszy raz zawodnicy zmierzą się z Dwoma Wieżami. Sami wystawiamy silną drużynę i liczymy na mocną konkurencję, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy - mówi Sławomir Obidziński, prezes WĘGLOKOKS S.A., największego eksportera węgla w kraju.

- Cieszymy się, że pracownicy WĘGLOKOKS ENERGIA już nie pierwszy raz pokazują sportowego ducha  - mamy nadzieję, że nasza reprezentacja będzie z każdą kolejną imprezą coraz liczniejsza - podkreśla prezes WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., Jacek Boroń.

42 piętra, 824 schody

Bieg po schodach jednego z najbardziej charakterystycznych budynków rozpocznie się
w niedzielę 19.02. o godz. 11. (biuro zawodów będzie czynne od 8:30 do 10:30).

Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach: juniorki i juniorzy (rocznik 2001-1998), Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze, Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi, Klasyfikacja dziennikarzy, Klasyfikacja VIP (zaproszeni goście) Klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn (drużyna składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn).

Zasady biegu są bardzo proste, zawodnicy wbiegają na klatkę schodową pierwszej z wież, pokonując 20 kondygnacji czyli 392 stopnie, po wbiegnięciu mają 30 minut czasu na zjazd windą i krótki odpoczynek. Po 30 minutach start na drugą wieżę, gdzie do pokonania będą 22 kondygnację czyli 432 stopnie. Łączny dystans biegu to 42 kondygnacje a dokładnie 824 stopnie!

O końcowej klasyfikacji decyduje suma czasu z dwóch biegów, przerwa zawodnika między startem na pierwszą i na drugą wieżę wynosi 30min. Zawodnicy startują co 30 sekund. Najlepsi mogą liczyć nie tylko na medale i puchary, ale i nagrody pieniężne. Szczegóły oraz regulamin zawodów znajdują się na stronie www.gorskiebieganie.pl.

Mickiewicza 29

Dwie Wieże o wspólnej podstawie stanęły pod koniec lat siedemdziesiątych. Wieżowiec projektu jugosłowiańskiego architekta Georga Gruićićia był wtedy najwyższym budynkiem poza Warszawą i jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Większość materiałów użytych do jego budowy sprowadzono ze Szwecji. Dwie Wieże to łącznie 42 piętra, ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w tym 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, osiem wind, ponad 700 biur.

W dniu 19 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Umowy Spółki postanowiła powołać Pana Jerzego Warmuzińskiego do Zarządu Spółki na XVI kadencję i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o. o.

 

Jerzy Warmuziński jest menedżerem o wieloletnim doświadczeniu w przemyśle węglowym i ciepłowniczym. Absolwent  Wydziału Mechanicznego Energetycznego i podyplomowych studiów „Audyting energetyczny w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą i finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od lipca 2015 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Wcześniej przez ponad 19 lat związany był z Zespołem Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia (obecnie WE ZCP), współorganizator tej firmy w roku 1995-tym a następnie Wiceprezes odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne i finansowe. Reprezentował również zarząd w kontaktach ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników, by wreszcie objąć stanowisko Prezesa Zarządu spółki, na które to stanowisko powraca. Wcześniejsze wyzwania zawodowe wiązały się dla prezesa Warmuzińskiego z przemysłem węglowym  - w latach 1984-1995 pracował m.in. w Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach i spółce Kopalnie Rudzkie S.A. w Rudzie Śląskiej.

Jerzy Warmuziński posiada liczne uprawnienia , w tym do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Śląskiego  Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Elektro-Automatyka” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 Za osiągnięcia na rzecz energetyki i ciepłownictwa otrzymał wiele tytułów i nagród, m.in. II nagrodę Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie w konkursie prac audytorów energetycznych, zaś wśród wyróżnień i certyfikatów dla współzarządzanej przez Jerzego Warmuzińskiego spółki znalazły się: „Przedsiębiorstwo czystszej produkcji” 2001-2014, „Orzeł Śląskiego Biznesu” 2007 „Gazela Biznesu” 2007 i 2011, Laur Umiejętności i Kompetencji 2008 i 2010, „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006-2014, „Solidna Firma” 2009-2014.

Współautor kilku akwizycji rynkowych, w tym autor montażu finansowego zakupu udziałów PEC Ruda Śląska (zakup firmy większej przez mniejszą).

W swojej karierze zawodowej dał się poznać jako świetny organizator i inicjator wielu społecznych projektów. Członek Rady - Radca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Oddziału Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Członek Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Zapalony sportowiec, pasjonat siatkówki, pływania i narciarstwa.

RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32

w oparciu o art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.), oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 ze zm.)

ogłasza

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

- Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

2. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.” w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 18 stycznia 2017 roku, w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00-14:00 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26b, 41-700 Ruda Śląska.
3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 1430.
4. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym co najmniej pięcioletni okres jako członek organów zarządzających spółek kapitałowych,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
f) niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
d) oświadczenie o:
- o ukończeniu studiów wyższych,
- o co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym
co najmniej pięcioletnim okresie jako członek organów zarządzających spółek
kapitałowych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego,
- o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno
przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie
ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego.
e) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail).

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych do dnia 18 stycznia 2017 roku w godz. od 9:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 274 95 05).
7. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Biura Zarządu Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA
sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, wieża B, V piętro, w dniu 19 stycznia 2017 roku od godziny 10:00, w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 20 stycznia 2017 roku od godziny 10:00 .
12. Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje:
• wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
• znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
• wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością,
13. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
14. Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji. Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

W dniach 11-14 stycznia 2017 roku w Kluszkowcach odbyły się XVIII  Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim. Po raz pierwszy w zawodach tej rangi wystartowali nasi reprezentanci. Grupę WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowali Bogdan Tybel, Aleksander Derewońko i Dariusz Maciejewski – wszyscy z WE NSE. W gronie blisko 140 zawodników reprezentujących 20 firm energetycznych i z jej otoczenia w klasyfikacji drużynowej zajęli miejsce od 17 do 19.  Zatem narciarskie pierwsze koty za płoty, naszym zawodnikom zaś serdecznie gratulujemy. Wygrała reprezentacja Tauronu Wytwarzanie SA przed PGNIG Termiką SA i Tauronem Dystrybucją SA.

Węglokoks Energia ZCP i PEC w Rudzie Śląskiej łączą siły

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2017 r. roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, nastąpiło połączenie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmowana straciła osobowość prawną.

"Powstanie zintegrowanego, silnego biznesowo przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a tym samym kompleksowego łańcucha dostawy ciepła do odbiorców tj. wytwarzania,  przesyłu i dystrybucji ciepła z równoczesną możliwością termicznego utylizowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej jest dla nas w Grupie WE krokiem milowym. Będziemy tym samym z pewnością intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych odbiorców" mówi prezes Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń.

"Połączenie spółek w Grupie WĘGLOKOKS ENERGIA jest jednym z projektów realizowanych w ramach przyjętej strategii w Grupie. W aspekcie ekonomiczno-finansowym dzięki realizacji połączenia spółek liczymy w Grupie WE na optymalizację kosztów, eliminację wzajemnych rozliczeń, poprawę wskaźników finansowych i wyższą konkurencyjność na rynku. Myślę, że realne korzyści płyną także do pracowników naszych spółek w postaci szansy na rozszerzanie kompetencji i zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego", mówi Andrzej Łokas, prezes WE ZCP i kierownik projektu połączenia w Grupie WE.

Jerzy Warmuziński, dotychczasowy prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dodaje: "Posiadając ujednoliconą strukturę organizacyjną mamy pełną kontrolę nad procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Integracja techniczna systemów ciepłowniczych, jednolity monitoring i zarządzanie ewentualnymi zakłóceniami też staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Ponadto będziemy mogli lepiej koordynować działania inwestycyjne, które wpływać będą na poprawę efektywności dostawy ciepła od źródła do odbiorcy finalnego".

sidebar3