08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Kierownik Zakładu Elektrycznego i AKPiA

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

1.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, automatyki i AKP w celu zabezpieczenia przebiegu procesów produkcyjnych w Zakładach WEGLOKOKS ENERGIA ZCP (dalej: WE ZCP) przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i zaleceń jednostek nadrzędnych i organów kontrolnych,

2.       Nadzór i kontrola zużycia, sprzedaży i rozliczenia energii elektrycznej w WE ZCP

3.       Nadzór nad umowami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej;

4.       Nadzorowanie pomiarów sprawności pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz nadzór nad racjonalnym produkowaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej;

5.       Planowanie i nadzór nad realizacją przeglądów, remontów i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych;

6.       Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji dotyczących urządzeń elektroenergetycznych;

7.       Zarządzanie zespołem pracowników;

8.       Udział w planowaniu wielkości produkcji i sprzedaży energii elektrycznej;

9.       Współpraca z działem nadzoru eksploatacji w zakresie:

o   wykonywania obowiązków związanych ze sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa;

o   opracowywanie i zatwierdzania w URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i innych instrukcji zgodnie z przepisami prawa;

o   opracowywania i przekazywanie danych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);

o   obsługi rynku bilansowego energii elektrycznej- zgłaszanie grafików dobowo-godzinowych oraz prognoz terminowych w Centrum Zakupu i Rozliczeń Energii (CZiRE) w Centrali PGG w Katowicach i OSD;

o   opracowywania celów w zakresie zużycia energii tj. plany zużycia mediów energetycznych szczególnie w zakresie bieżącego zużycia, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami i wprowadzonymi systemami (sposobami) funkcjonowania na rynku mediów energetycznych;

o   dokonywania podziału kosztów energii elektrycznej na poszczególne stanowiska kosztów zgodnie z „Wykazem stanowisk kosztów” oraz zasadami rachunku kosztów i controllingu;

10.    Nadzór nad pracą systemów monitorowania zużycia mediów energetycznych (DIALOG, Sydel, SCADA);

Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej lub energetycznej

2.     Doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata pracy w branży elektro-energetycznej na stanowiskach związanych z nadzorem, eksploatacją urządzeń elektro-energetycznych oraz zarządzaniem i rozliczaniem energii elektrycznej

3.     Posiadanie zdolności w kierowaniu i zarządzaniu zespołem pracowników

4.     Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej

5.     Posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 6 KV oraz energetycznych.

6.     Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

Współpracę na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie

Udział w tworzeniu organizacji pracy zakładu elektrycznego i AKPiA

Nowe wyzwania i możliwość rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 16.12.2016r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”.

Reprezentacja Siatkarzy z Brzeszcz okazała się w tym roku niepokonana w firmowych rozgrywkach Ligowych WE NSE. Drużyna ZC-1 Brzeszcze zwyciężyła zdobywając 12 punktów. Liga siatkówki to jedna z najprężniej działających sportowych sekcji w naszej spółce. Pracownicy nie tylko spędzają razem czas w sportowej atmosferze, ale i świetnie się bawią.

18.11.2016r zakończyła się czwarta edycja naszej ligi, do rozgrywek przystąpiło pięć drużyn które reprezentowały poszczególne zakłady ciepłownicze oraz biuro zarządu. Rywalizacja trwała przez 10 miesięcy w których poszczególne drużyny zdobywały punkty do klasyfikacji końcowej.

Tabela wyników:

Miejsce 1  ZC-1 Brzeszcze   12 pkt

Miejsce 2 Biura Zarządu      10 pkt

Miejsce 3 ZC-2 Czeczott         9 pkt

Miejsce 4 ZC -3 Janina           8 pkt

Miejsce 5 ZC -4 Piast              2 pkt

Najlepszym zawodnikiem ligi został Przemysław Łata z ZC -2 Czeczott.

Wszystkim zawodnikom i drużynom serdecznie gratulujemy!

źródłó: http://mozwe.pl/final-ligi-pilki-siatkowej/

W poniedziałek 24.10.2016 r. podpisany został nowy "Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników WĘGLOKOKS ENERGIA NSE  sp. z o. o."(ZUZP).

Podpisanie nowego ZUZP jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac, rozmów i negocjacji, rozpoczętych w marcu br.
Rozpoczęcie prac nad nowym ZUZP miało związek z wypowiedzeniem obowiązującego wcześniej Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników NSE. Wypowiedzenie zostało dokonane przez Pracodawcę w dniu 31.12.2015 r. ze skutkiem na dzień 31.12.2018 r. Wypracowanie nowego ZUZP jest spowodowane troską zapewnienia pracownikom WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o. stabilnych warunków pracy i płacy.

Nowy ZUZP przewiduje włączenie do stawek zasadniczych wynagrodzenia miesięcznego dodatkowych wypłat w postaci nagród: z okazji święta branżowego "Dzień Energetyka" i nagrody rocznej. Zmieni się także sposób wynagradzania za pracę w niedziele i święta. Sobota nie będzie już dniem wolnym od pracy z płacą jak za niedzielę czy święto.

Następnym etapem prac będzie opracowanie i uzgodnienie nowego Regulaminu Pracy, który będzie spójny z nowym ZUZP. Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy i Regulamin Pracy będą obowiązywać od 01.01.2017 r. Warunkiem jest tutaj zarejestrowanie nowego ZUZP przez Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Krakowie.

Stronami dokumentu są:
1.WĘGLOKOKS ENERGIA NSE  sp. z o. o. reprezentowany przez:
Bogdana Gorgola - Prezesa Zarządu,
2.Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowana przez:
Dariusza Gierka - Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność",
Artura Dziurdzię - Zastępcę Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność",
3.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej  WĘGLOKOKS ENERGIA reprezentowany przez:
Zbigniewa Kaczmarka - Przewodniczącego Prezydium Zarządu,
Aleksandra Derewońko - Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Zarządu.

10 listopada WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o. podpisała kolejne porozumienie, które znacznie rozszerzy w naszej firmie pole współpracy z elektrociepłowniami i doskonale wpisuje się w strategię rozwoju WE.

Porozumienie zostało podpisane z Elektrociepłowną Będzin (EC) i ETF-L Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu. Strony zadeklarowały chęć długoterminowej współpracy. Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność energetyczną w Będzinie i jest zainteresowana współpracą w zakresie dostaw węgla, wyrobów stalowych oraz utylizacji odpadów z procesu salania a także dopuszcza rozmowy na temat nabycia przez WE przedsiębiorstwa EC Będzin sp. z o.o.

ETF-L Energo-Utech S.A. natomiast prowadzi działalność w zakresie finansowania inwestycji energetycznych i jest zainteresowana organizacją finansowania dla projektów inwestycyjnych WE.

Podpisanie porozumienia wpisuje się w strategię WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., która zainteresowana jest roszerzeniem rynków ciepła i nowymi źródłami wytwarzania energii na terenie  Polski południowej m.in. poprzez akwizycję aktywów energetycznych czy kontrakty operatorskie.

18 października w Knurowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o. a Komart sp. z o. o. Porozumienie zawarto w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej na bazie odpadow komunalnych.
Dokument podpisali Wiceprezes ds. Korporacyjnych, restrukturyzacji i Rozwoju WE - Pan Marek Gralec i Prezes Komart sp. z o. o. – Pani Katarzyna Makarowicz.

Obie spółki wyraziły w ten sposób chęć intensywnej współpracy. Dla  WĘGLOKOKS ENERGIA jest to porozumienie ważne ze względu na zainteresowanie spółki rozszerzeniem rynków ciepła i nowymi źródłami wytwarzania energii na terenie Polski południowej, KOMART natomiast posiada Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i jest zainteresowany współpracą w zakresie dostaw paliwa formowanego wytwarzanego na ich bazie oraz w zakresie budowy biogazowni wykorzystującej te odpady dla produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Spółki udzieliły sobie nawzajem zapewnienia, że rozmowy i negocjacje prowadzone w przedmiocie ewentualnej współpracy w obszarze inwestycji energetycznych w biogazownię na odpady komunalne i późniejszych dostaw i odbioru przez WE paliwa formowanego z odpadów komunalnych do wspólnej instalacji termicznego przetwarzania, będą prowadzone w dobrej wierze i w celu uzyskania przez Strony informacji pozwalających na zawarcie umowy, na mocy której po zbudowaniu instalacji przez WE KOMART złoży ofertę dostawy paliwa alternatywnego.

 

sidebar3