08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

W dniu 9 sierpnia 2016 r. w drodze przeprowadzonego przez  Radę Nadzorczą WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu wyłonieni, a następnie powołani zostali:

 

Prezes Zarządu – p. Jacek Boroń,

 

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju - p. Marek Gralec.

 

 

 

Atrakcje dla małych sportowców i miłośników sztuki

Podczas II Półmaratonu Industrialnego w Rudzie Śląskiej grupa Węglokoks Energia dostarczyła nie tylko sportowych emocji, ale też wiele atrakcji dla dzieci. W namiocie animacyjnym dzieci malowały buzie , ale też wielkie i małe dzieła sztuki, m.in. z kolorowego piasku.

Przed namiotem emocje sportowe sięgnęły zenitu kiedy przeciągaliśmy linę ale też podczas skoków wzwyż z gigantyczną skakanką.

Węglokoks Energia nagrodziła też medalami uczestników biegu dla dzieci. W dekoracji medalowej uczestniczyli prezesi WE ZCP i PEC.

II Rudzki Półmaraton Industrialny, który ma przyjemność wspierać Węglokoks Energia zbliża się wielkimi krokami! Bardzo się cieszymy, że tak liczna grupa biegaczy będzie reprezentowała Grupę Węglokoks Energia.

Wszystkie te osoby otrzymają w sobotę bezpłatne pakiety startowe i powalczą o wspaniałe nagrody przygotowane specjalnie dla naszych pracowników.

Na imprezę wciąż jeszcze mogą zapisywać się wszyscy chętni biegacze: http://polmaratonrudzki.pl/

Przypominamy, że II Rudzki Półmaraton Industrialny to nie tylko bieg na 21 km. Można pobiec 7km, wziąć udział w konkurencji Nordic Walking a także w biegu na szpilkach. Przewidziane są także konkurencje dla dzieci a także wspaniałe animacje. Niech będzie to okazja do rodzinnego święta.

Drużynie Węglokoks Energia już gratulujemy wielu miesięcy przygotowań i trzymamy kciuki za Koleżanki i Kolegów!

Jeśli ktoś z pracowników miałby jeszcze ochotę dołączyć w sobotę do drużyny WE - bardzo proszę o mail: p.guzik@weglokoksenergia.pl

Do zobaczenia w sobotę na rynku w Rudzie Śląskiej! Z animacjami dla dzieci ruszamy o 15:00.

Panie z identycznym czasem, Panowie z silną reprezentacją!

Sportowe emocje już za nami. II rudzki Półmaraton Industrialny W Rudzie Śląskiej odbył się w sobotę, 6 sierpnia i przyciągnął ponad 800 uczestników. Głównym sponsorem półmaratonu była grupa Węglokoks Energia.

Najlepszy w klasyfikacji generalnej mężczyzn na dystansie 21 km był Kamau Wilson Wambugu, Matebo Ruth Chemisto była najlepsza wśród Pań. Pierwsze miejsce w biegu na 7 km zajęli Zita Kacser i Jan Kudłuczka, a w konkurencji nordic walking Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba.

Grupa Węglokoks Energia reprezentowana była przez silną drużynę. Emocje sięgały zenitu gdy Karina Komandzik i Jolanta Pośpiech na mecie znalazły się z identyntycznym czasem  - co do tysięcznej sekundy! Panie nie kryły swojego szczęścia na podium.

 

W kategorii Panów najlepszy czas należał do Brzeszcz - pierwsze miejsce zajął Krzysztof Czuwaj z Węglokoks Energia NSE, drugie Waldemar Giziński z Węglokoks Energia ZCP, trzecie Krzysztof Berke, podobnie jak zwycięzca, z WE NSE.

Andrzej Łokas - Prezes Węglokoks Energia ZCP i Jerzy Warmuziński, prezes PEC, nie kryli emocji gdy wręczali nagrody rzeczowe naszym pracownikom.

"To są niezwykłe emocje. Jestem dumny, że tak wielu pracowników grupy WE pasjonuje sport. To była wielka przyjemność móc współorganizować taką imprezę", mówi Andrzej Łokas. Jerzy Warmuziński dodaje: "Mam nadzieję, że sukcesy naszych kolegów zmobilizują więcej osób do treningów i w przyszłym roku jeszcze liczniej zaprezentujemy grupę Węglokoks Energia na Rudzkim Półmaratonie".

Węglokoks Energia zapewniła podczas Półmaratonu animacje dla dzieci - w pełnym magii namiocie dzieci mogły pomalować twarze, animatorzy zapewnili zabawy sportowe, bańki mydlane i wiele innych atrakcji.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. nr 29/2016

 

RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29

 

w oparciu o art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013 nr 216 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.)

 

ogłasza

 

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

*    Prezesa Zarządu,
*    Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

 

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.


2.    Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.” w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 4 sierpnia 2016 r., w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00-14:00 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
3.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00.
4.    Wymagania formalne stawiane kandydatom:
a)    wykształcenie wyższe,
b)    co najmniej pięcioletni staż pracy,
c)    korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e)    niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
f)    niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
5.    Zgłoszenie musi zawierać:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
d)    oświadczenie o:
- o ukończeniu studiów wyższych,
- o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
  zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
  kwalifikacyjnego,
- o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
e)    informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail).

 

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

6.    Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniach roboczych do dnia 4 sierpnia 2016 r. w godz. od 9:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 416 75 02 lub 32 416 75 03).
7.    Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Biura Zarządu Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9.    Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu prasowym, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 9 sierpnia 2016 r. od godziny 10:00 w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11.    W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 10 sierpnia 2016 r. od godziny 10:00 .
12.    Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko:
a) Prezesa Zarządu obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
•    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
•    wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością,
b)   Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju obejmuje:
•    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
•    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
•    znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji i sprzedaży oraz public relations.
13.    O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
14.    Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji. Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

sidebar3