08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Departamentu Skarbu – Skarbnik Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Nadzór i zarządzanie szeroko pojętą płynnością finansową spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (dalej GK WE), w tym:

a) optymalizacja kapitału obrotowego,

b) zarządzanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, zarządzanie płatnościami, lokowanie nadwyżek finansowych (cash management)

c) nadzór nad i dokonywanie płatności zobowiązań w imieniu i na rzecz spółek.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu cash poolingu w spółkach GK WE.

3. Wypracowanie i nadzór zasad lub polityk dotyczących m.in.:

a) zarządzania wolnymi środkami finansowymi,

b) windykacji należności,

c) obrotu uprawnieniami do emisji CO2 i tzw. kolorowymi certyfikatami.

4. Utrzymywanie relacji z instytucjami finansującymi (obecnymi i potencjalnymi).

5. Nadzór nad ubezpieczeniami, współpraca z brokerami i firmami ubezpieczeniowymi.

6. Organizowanie finansowania i nadzór nad obsługą finansowania zewnętrznego dla spółek GK WE, m.in. w oparciu o środki pochodzące z kredytów bankowych, pożyczek (m.in. z NFOŚiGW i WFOŚiGW), środków z tzw. funduszy unijnych, innych dostępnych środków pomocowych i obligacji (w tym wewnątrzgrupowych).


WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze finansów;
- co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracy w obszarze finansów, w tym 2-letnie na stanowiskach kierowniczych,
- dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
- biegłość w korzystaniu z komputera, w tym oprogramowania pakietu Microsoft Office,
- mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności jęz. angielskiego
- samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.
- zaangażowanie,
- asertywność,
- komunikatywność,
- doświadczenie pracy w korporacji.


OFERUJEMY:
- możliwość pracy w dynamicznym zespole,
- samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,
- szkolenia podwyższające kwalifikacje.

 

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 31 lipca 2016


Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr i Płac WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl


Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
 
Główny Specjalista ds. Zakupów w Biurze Logistyki Zakupów
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice
 
Zakres obowiązków:
·     Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Zakupowych (CRUZ),
·     Przygotowywanie we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Planu Zakupów,
·     Sporządzanie na podstawie Planów Zakupów Harmonogramu Zakupów Wspólnych,
·     Przygotowywanie i prowadzenie Postępowań Zakupowych,
·     Przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA dokumentów w toku wykonywania umów zawartych w następstwie Postępowań Zakupowych prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o odstąpieniu od umowy, o naliczeniu kar umownych itp.),
 
Wymagania:
·     Wykształcenie wyższe,
·     Doświadczenie w pracach w działach zakupów,
·     Umiejętność pracy w zespole,
·     Obsługa komputera w tym Pakiet MS Office,
·     Dyspozycyjność,
·     Zaangażowanie,
·     Asertywność,
·     Komunikatywność,
·     Mile widziane doświadczenie pracy w korporacji.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl
 
Termin składania ofert  upływa z dniem: 08.07.2016 r.
 
Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926 ze zm.)”.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik ds. eksploatacji sieci cieplnych

Miejsce pracy:   Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

ZADANIA:

·       Nadzór nad właściwą eksploatacją sieci cieplnych;

·       Zapewnienie optymalizacji eksploatacji w celu poprawienia jakości i produktywności;

·       Analiza wskaźników technicznych systemu ciepłowniczego i stała troska o ich poprawę;

·       Organizowanie natychmiastowej akcji celem zlokalizowania awarii i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami;

·       Sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń energetycznych;

·       Pomoc w opracowywaniu planów oraz realizacji remontów, a także modernizacji sieci i urządzeń energetycznych;

·       Współpraca z klientem w celu realizacji bieżący zadań związanych z eksploatacją sieci cielnej;

·       Organizowanie i kierowanie pracą zespołu w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności eksploatacyjnej, remontowej oraz rozwojowej – nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej;

·       Nadzór nad zapewnieniem pracownikom optymalnych warunków pracy w zakresie BHP i kontrola przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz procedur firmowymi

WYMAGANIA:

·       Wykształcenie techniczne kierunkowe;

·       Uprawnienia w eksploatacji urządzeń energetycznych grupa II w zakresie E i D,

·       Doświadczenie w eksploatacji sieci cieplnych:

·       Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, posiadanie prawa jazdy kategorii B, biegłość w korzystaniu z komputera i oprogramowania Microsoft Office,

·       Samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.

OFERUJEMY:

·       Możliwość pracy w dynamicznym zespole

·       Samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,

·       Szkolenia podwyższające kwalifikacje.

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 15.06.2016r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zut@weglokoksenergia.pl

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami

Aplikacje złożone  w procesie rekrutacji nie będą zwracane

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 roku Prezes Sławomir Obidziński, od 2015 roku pełniący funkcję Prezesa Zarządu Węglokoks Energia sp. z o. o. rozpoczął sprawowanie funkcji Prezesa Węglokoks S.A.

12 maja Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

Miło nam poinformować, iż Rada Nadzorcza Spółki WĘGLOKOKS S.A> na posiedzeniu w dniu 12 maja br., po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała Zarząd WĘGLOKOKS S.A. IX kadencji w składzie:

Sławomir Obidziński - Prezes Zarządu

Tomasz Heryszek - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Krzysztof Mikuła - Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Ponadto, w skład Zarządu IX kadencji będzie wchodzić Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności Spółki znajdą się w kompetencjach Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie prace z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015.

Prezesem WĘGLOKOKS S.A. został urzędujący Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o., Pan Sławomir Obidziński, powołany na stanowisko Prezesa WE w maju 2015 roku. Od lutego 2014 roku w dawnym Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia sp. z o. o.) pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Produkcji. Jest bsolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 roku uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 roku ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 roku studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). W latach 1988–1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ w Woli. W latach 1992–2007 pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej. W latach 2007-2014 był Prezesem Zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

sidebar3