W związku z wejściem w życie w dniu 01 marca 2023 roku zmiany Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa
z dnia 8 lutego 2023 D.U. 2023 poz. 295) dalej zwana Ustawa, dla uprawnionych (określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy) odbiorców ciepła przysługiwać będzie ochrona. Dla odbiorców innych niż określonych w art. 4 ust. 1 ustawy stosowana będzie taryfa dla ciepła.


Dla Odbiorców uprawnionych w okresie od 1 marca 2023 roku będą stosowane ceny najniższe w przypadku gdy maksymalna cena dostawy ciepła tj. cena obowiązująca na dzień 30 września 2022 roku powiększona o 40% jest wyższa od:

 

1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie

albo

2) cen i stawek opłat zawartych w aktualnie zatwierdzonej taryfie

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE
informuje

 


Od 01 marca 2023 roku do czasu zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła najniższa średnia cena dostaw ciepła dla Odbiorców uprawnionych, dla których ciepło dostarczane jest z:


1. Ciepłowni „Brzeszcze” w Brzeszczach (grupy taryfowe B) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

132,00 zł

 

pobierz plik

 

2. Ciepłowni „Janina” w Libiążu (grupy taryfowe J) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

131,70 zł

 

pobierz plik

 

3. Ciepłowni „Czeczot” w Woli (grupy taryfowe C) to:
a) średnia cena dostaw ciepła wg obowiązującej taryfy, która wynosi:

127,17 zł

 

pobierz plik

 

4. Ciepłowni „Piast” w Bieruniu (grupy taryfowe P) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

119,30 zł

 

pobierz plik

 

5. Ciepłowni „Ziemowit” w Lędzinach (grupy taryfowe ZG) to:
a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, która wynosi:

125,09 zł

 

pobierz plik

 

Poniżej przedstawiamy średnie ceny dostaw dla danego systemu ciepłowniczego

 

nse g11

 

W Spółce WE NSE w okresie od 01 października 2022 roku do 28 lutego 2023 roku stosowane były ceny niższe od maksymalnych w związku z powyższym Odbiorcom ciepła zgodnie z zapisami Ustawy nie będzie przysługiwać wyrównanie o którym mowa w art. 12c.

 

Dla pozostałych Odbiorców (nie uprawnionych) obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.38.2022.UJN z dnia 28 grudnia 2022 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 907 (2167) z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz na stronie internetowej WĘGLOKOKS ENERGIA NSE

 


pobierz plik