W związku z wejściem w życie w dniu 01 marca 2023 roku zmiany Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ustawa z dnia 8 lutego 2023 D.U. 2023 poz. 295) dalej zwana Ustawa, dla uprawnionych (określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy) odbiorców ciepła przysługiwać będzie ochrona. Dla odbiorców innych niż określonych w art. 4 ust. 1 ustawy stosowana będzie taryfa dla ciepła.


Dla Odbiorców uprawnionych w okresie od 1 marca 2023 roku będą stosowane ceny najniższe w przypadku gdy maksymalna cena dostawy ciepła tj. cena obowiązująca na dzień 30 września 2022 roku powiększona o 40% jest wyższa od:


1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego


albo


2) cen i stawek opłat zawartych w aktualnie zatwierdzonej taryfie

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT
informuje


Od 01 marca 2023 roku do czasu zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła najniższa średnia cena dostaw ciepła dla Odbiorców uprawnionych dla których ciepło dostarczane jest z:


1. Kotłowni gazowej (grupa taryfowa KG) to:


a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, która wynosi:
150,95 zł

 

pobierz plik

2. Kotłowni olejowej  (grupa taryfowa KO) to:


a) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, która wynosi:
150,95 zł

 

pobierz plik


Jednocześnie podkreślamy, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą stosowana jest od października 2022 roku i stosowana będzie do czasu zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. W związku z powyższym Odbiorcom ciepła zgodnie z zapisami powyższej Ustawy nie będzie przysługiwać wyrównanie o którym mowa w art. 12c.
Poniżej przedstawiamy średnie ceny dostaw dla danego systemu ciepłowniczego.

 

zut g11

 

Dla pozostałych Odbiorców (nie uprawnionych) obowiązuje Taryfa dla ciepła w zakresie zwolnionym
z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzona przez Zarząd WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT Uchwałą nr 13/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. opublikowana na stronie internetowej WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT


pobierz plik