nse logo

 

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
daw­niej: Nad­wi­ślań­ska Spół­ka Ener­ge­tycz­na sp. z o. o. w Brzesz­czach
Nad­wi­ślań­ska Spół­ka Ener­ge­tycz­na po­wsta­ła w 1996 ro­ku. Przez 5 lat sie­dzi­ba spół­ki znaj­do­wa­ła się w Bie­ru­niu (woj. Ślą­skie), póź­niej firma prze­nio­sła się do Brzeszcz (woj. Ma­ło­pol­skie), gdzie swo­ją sie­dzi­bę ma do dziś. W strukturę Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS NSE włączona została w 2012 roku.

Obec­nie Spół­ka sku­pia pięć za­kła­dów cie­płow­ni­czych, z cze­go trzy na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go: „Cze­czott” w Wo­li, „Piast” w Bie­ru­niu i „Zie­mo­wit” w Lę­dzi­nach oraz dwa za­kła­dy cie­płow­ni­cze na te­re­nie wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go: „Brzesz­cze” w Brzesz­czach i „Ja­ni­na” w Li­bią­żu.

Prio­ry­te­tem NSE jest bez­piecz­ne i nie­za­wod­ne do­star­cza­nie cie­pła do klien­tów.

 

 

 

zcp logo

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
daw­niej: Ze­spół Cie­płow­ni Prze­my­sło­wych sp. z o.o. w Ru­dzie Ślą­skiej WĘ­GLO­KOKS ENER­GIA ZCP po­wstał w 1995 ro­ku – wów­czas ja­ko Ze­spół Cie­płow­ni Prze­my­sło­wych „Car­bo-Ener­gia” sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ru­dzie Ślą­skiej – w wy­ni­ku re­struk­tu­ry­za­cji Rudz­kiej Spół­ki Wę­glo­wej S.A.. Roz­po­czy­na­jąc dzia­łal­ność pro­duk­cyj­ną, spół­ka prze­ję­ła cie­płow­nie dzia­ła­ją­ce do­tąd w ob­rę­bie rudz­kich ko­palń. W 2014 roku 100% udzia­łów w spół­ce prze­ję­ło Wspól­ne Przed­się­bior­stwo Ener­ge­tycz­ne w Ka­to­wi­cach – obec­nie Wę­glo­koks Ener­gia. W stycz­niu 2017 ro­ku ­na­stą­pi­ło po­łą­cze­nia WE ZCP z rudz­kim Przed­się­bior­stwem Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej sp. z o. o.

W ra­mach firmy dzia­ła­ją: elek­tro­cie­płow­nia „Mi­ko­łaj”, cie­płow­nie „ No­wy Wi­rek”, „Wan­da”,
„Biel­szo­wi­ce”, „Ha­lem­ba”, a tak­że ko­tłow­nia „Szyb VI”.
Zadaniem ZCP jest za­spo­ka­ja­nie po­trzeb ener­ge­tycz­nych w spo­sób opty­mal­ny, nie­za­wod­ny
i przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go.

 

 

WE ZUT

 

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
WE­GLO­KOKS ENER­GIA Za­kład Usług Tech­nicz­nych
świad­czy przede wszyst­kim usłu­gi techniczno- eks­plo­ata­cyj­ne dla GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS ENERGIA. Kon­cen­tru­je się na:
- re­mon­tach in­fra­struk­tu­ry cie­płow­ni­czej, sie­ci prze­sy­ło­wych, wy­mien­ni­ków,
  źró­deł wy­twa­rzania, in­nych urzą­dze­ń po­moc­ni­czych,
- świad­cze­niu usług wy­ko­naw­czych – peł­nej re­ali­za­cji za­dań zwią­za­nych z in­we­sty­cja­mi,
  w tym świad­cze­niu kom­plek­so­wej usłu­gi od fa­zy pro­jek­to­wa­nia do koń­co­wych od­bio­rów,
- świad­cze­niu usług ob­słu­gi tech­nicz­nej – bie­żą­cej ob­słu­gi i utrzy­ma­niu in­fra­struk­tu­ry
  tech­nicz­nej i obiek­to­wej w tym ener­ge­tycz­nej oraz  opty­ma­li­za­cji i za­rzą­dza­niu me­dia­mi,
- świad­cze­niu usług po­go­to­wia tech­nicz­ne­go. 


Ba­zą dla dzia­łal­no­ści WE ZUT są zakłady remontowe w Rudzie Śląskiej, Brzeszczach, Bytomiu i Piekarach Śląskich.

 

Aktualności: Węglokoks Energia


Aktualności: Grupa Kapitałowa Węglokoks


25 maja 2023
28 kwietnia 2023
26 kwietnia 2023