Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na terenie naszego kraju i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, prosimy o korzystanie ze zdalnych form kontaktu i przesyłanie korespondencji na adres mailowy naszej firmy:

zcp@weglokoksenergia.pl

RADA NADZORCZA
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32

w oparciu o art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.), oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 ze zm.)

ogłasza

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

- Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

2. Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.” w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 18 stycznia 2017 roku, w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00-14:00 lub przesłać pocztą (decyduje data doręczenia) na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26b, 41-700 Ruda Śląska.
3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 1430.
4. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym co najmniej pięcioletni okres jako członek organów zarządzających spółek kapitałowych,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
f) niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
d) oświadczenie o:
- o ukończeniu studiów wyższych,
- o co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, w podmiotach branży ciepłowniczej, w tym
co najmniej pięcioletnim okresie jako członek organów zarządzających spółek
kapitałowych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego,
- o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno
przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie
ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego.
e) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail).

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej, przy ul. Szyb Walenty 26b w dniach roboczych do dnia 18 stycznia 2017 roku w godz. od 9:00-14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 274 95 05).
7. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
8. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Biura Zarządu Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
9. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie
i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie WĘGLOKOKS ENERGIA
sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, wieża B, V piętro, w dniu 19 stycznia 2017 roku od godziny 10:00, w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 20 stycznia 2017 roku od godziny 10:00 .
12. Zakres zagadnień będących przedmiotem oceny Rady Nadzorczej oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje:
• wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
• znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
• wiedzę w zakresie planowania zadań i zasobów organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością,
13. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu.
14. Kandydatowi, który nie został powołany na członka zarządu wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji. Spółka nie ponosi innych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Dwie największe Rudzkie spółki grupy Węglokoks Energia czeka do końca roku duże wyzwanie - ZCP i PEC łączą siły by stać się największą ciepłowniczą spółką w mieście. Nadchodząca zmiana zainspirowała zarządy frim do zorganizowania, wraz z Węglokoks Energia ZUT, pierwszej imprezy integracyjnej dla wszystkich pracowników.

Połączenie firm to ogromne wyzwanie a najlepszym sposobem na pierwszy krok w integracji jest zapoznane się pracowników. W piątek, 16 września w pubie „Druid” odbył się festyn integracyjny  pracowników rudzkich spółek Węglokoks Energia i ich rodzin. Na imprezie zjawiło się aż 400 osób.

- W tym roku potrzeba spotkania wszystkich pracownikow była ogromna. Choć mamy dopiero wrzesień to już możemy powiedzieć, że ten rok był wyjątkowo intensywny dla naszych firm – ZCP „Carbo-Energia” zmieniła nazwę na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP, powstał WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT, zatrudniając pracowników PEC i ZCP, a pod koniec tego roku planujemy połączenie ZCP i PEC, dlatego słowo „integracja” w tej imprezie nabiera fundamentalnego znaczenia  – mówił Andrzej Łokas, prezes Węglokoksu Energia ZCP.

- Mam nadzieję, że to spotkanie jedynie utwierdziło nas w przekonaniu, że dobre relacje między ludźmi to podstawa naszych działań zawodowych – dodał Jerzy Warmuziński, prezes PEC.

Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla pracowników i ich rodzin. Konkursy, quizy, taniec, zabawy i animacje dla dzieci i oczywiście mnóstwo dobrego jedzenia.

- Wzajemne poznanie się w tak miłych okolicznościach jest szczególnie waże dla  WE ZUT, który jest najmłodszą rudzką spółką Węglokoks Energia – tłumaczy prezes WE ZUT Bogdan Jaksik.

Pracownicy wychodzili z pikniku w wyjątkowo dobrych nastrojach.

- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie właśnie tu, w Rudzie - podkreślili prezesi rudzkich spółek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniki integracyjnego.