Ciepłownia „Nowy Wirek”


Powstała w latach 60-ych XX wieku kiedy został zakupiony pierwszy kocioł wodny z rusztem wędrownym. Przez kolejne 20 lat, do 1981 roku ciepłownia została wyposażona w 4 kolejne kotły. Dziś jest ich w zakładzie pięć: 3 kotły WLM5 i 2 kotły WR10. W ciepłowni znajduje się także wymiennikownia woda-woda i odpylacze cyklonowe typu CE przy każdym kotle. Sprawność odpylania to ~85%. W ostatnich latach w ciepłowni „Nowy Wirek” wykonane zostały m.?in. remonty: wentylatorów, izolacji, instalacji odżużlania, a także remonty rusztów i pomp.

Łączna moc zainstalowana w Ciepłowni wynosi 40,6 MW.

nasze cieplownie1

Elektrociepłownia „Mikołaj”

Powstała w latach 50-ych XX wieku. Wyposażona jest w 3 kotły parowe – jeden pyłowy typu OKP 60 i dwa rusztowe typu OR50 i OR32. W 2015r. kocioł OKP60 zostanie zlikwidowany a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy kocioł wodny typu WR15 pracujący jako szczytowy. W ciepłowni znajdują się także 1 turbozespół przeciwprężny o mocy 6 MW, stacja wymienników para-woda o mocy 85 MW i zmiękczalnia wody. Aktualnie jednostka ta jest dobrze dopasowana do charakterystyki pracy elektrociepłowni i pozwala na pracę przez cały rok – również latem. Turbogenerator w okresie pracy zabezpiecza potrzeby własne EC Mikołaj oraz pozostałych ciepłowni a nadwyżka produkcji jest sprzedawana do zewnętrznych odbiorców (gł. PGG SA). Łączna moc zainstalowana wynosi 82,9 MW.

Elektrociepłownia zasila wydzielone sieci na kierunek północ i południe, poprzez które realizowane są dostawy ciepła w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych, a także do obiektów użyteczności publicznej. Sieć „południowa” zasilana jest również przez Ciepłownię „Nowy Wirek”. Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 113 kmb ( w tym „południowa” ok. 69 kmb) zasilają ponad 600 („południowa” ponad 370) grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.

nasze cieplownie2
 
 
Ciepłownia „Bielszowice”
- kotłownia Bielszowice


To historyczny zakład działający od przeszło 70 lat. Pierwsze kotły trafiły do ciepłowni już w 1942 roku. Były to 2 kotły rusztowe parowe typu Babcock, jeden z nich posiada palnik zasilany metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni o mocy 6 MW. Ponadto w ciepłowni znajdują się 2 kotły rusztowe wodne typu WR25, w tym jeden po modernizacji do kotła WR 25/6 dodatkowo wyposażony w palnik do spalania metanu o mocy 6 KW. W ciepłowni znajdują się ponadto stacja zmiękczania wody do kotłów i stacja uzdatniania wody I i II stopnia , Kocioł WR 25/6 podczas modernizacji został dopasowany do zapotrzebowania ciepła w okresie letnim i dzięki temu może pracować z dużą sprawnością na poziomie ponad 80%. W ostatnich latach wykonane zostały ważne remonty i modernizacje takie jak remont stacji uzdatniania wody, konserwacja urządzeń elektrycznych, wybudowanie magistrali ciepłowniczej i indywidualnych, kompaktowych stacji wymienników w rej. ul. Bielszowickiej i Piernikarczyka, a także ks. Niedzieli (likwidacja 2 kotłowni lokalnych) Zmodernizowano także kocioł WR25 nr 1.

W ramach działań proekologicznych wybudowano w roku 2016 układ odzysku ciepła ze sprężarek.

Obecnie łączna moc zainstalowana wynosi 36,1 MW.

Ciepłownia, poprzez sieć ciepłowniczą, zapewnia ciepło w postaci wody gorącej do obiektów wewnątrz kopalnianych oraz osiedli mieszkaniowych, a także do obiektów użyteczności publicznej. Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 8 kmb zasilają ponad 50 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.

nasze cieplownie2

Ciepłownia „Bielszowice” - kotłownia "Wygoda"

Kotłownia wyposażona jest obecnie w kotły wodne: dwa kotły wodne opalne węglem oraz trzy kotły wodne opalane gazem.

Łączna moc zainstalowana wynosi 7,8 MWt.

Kotłownia zasila odbiory przemysłowe na terenie kopalni.Ciepłownia „Halemba”


To zakład wybudowany w latach 60. XX wieku. Wówczas w ciepłowni zaczął działać kocioł WLM 5 z rusztem wędrownym i palnikiem gazowym. Kocioł ten dostosowany jest do spalania gazu z odmetanowania kopalni. W latach 70-ych ciepłownia została wyposażona w dwa kolejne kotły: WR10 i WR25 (ten ostatni to kocioł o największej mocy – 29 MW. W 2011 roku zamontowano w ciepłowni kocioł WR10 o mocy 12 MW. W ciepłowni „Halemba” znajdują się także kompaktowe stacje wymienników i sieć rurociągów c.o. wysokiego i niskiego parametru zasilająca odbiorców zewnętrznych. Kotły WR10 i WLM mają zainstalowane odpylacze typu cyklofiltr, kocioł WR25 jest wyposażony w multicyklon. W ostatnich latach wykonane zostały ważne remonty i modernizacje rusztów, odpylaczy i kanałów spalin, modernizacja pompowni i rurociągów technologicznych, wymieniono także odcinek magistrali ciepłowniczej na osiedlu przy ul. Kłodnickiej.

Aktualnie pracują cztery kotły wodne, z czego dwa opalane są węglem kamiennym i gazem z odmetanowania kopalni. Łączna moc zainstalowana wynosi obecnie 56,1 MW.
Sieci ciepłownicze zasilane z Ciepłowni „Halemba” dostarczają ciepło w postaci wody gorącej do obiektów na terenie kopalni oraz osiedli mieszkaniowych, a także do obiektów użyteczności publicznej. Eksploatowane sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości
ok. 21 kmb zasilają ponad 100 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.

Sieć zasilana z Kotłowni „Śląsk” (Dalkia Polska Energia S.A.)


Na terenie Rudy Śląskiej eksploatowana jest także sieć zasilana ze źródła ciepła nie będącego własnością WE ZCP sp. z o.o., poprzez którą prowadzone są dostawy ciepła w postaci wody gorącej do budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Eksploatowana sieć ciepłownicza o łącznej długości ok. 1,5 kmb zasila ponad 10 indywidualnych węzłów cieplnych.

ok. 21 kmb zasilają ponad 100 grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych.

Aktualności: Węglokoks Energia


Aktualności: Grupa Kapitałowa Węglokoks